Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-046 от 07.09.2017г.

07.09.2017

 Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-679/14.08.2017г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-11-679(2)/01.09.2017г. за: инвестиционно предложение „Отглеждане до 30бр. едър рогат добитък“ в ПИ 57282.4.391 м.Ючура, в землището на с.Полковник Серафимово, общ.Смолян, обл. Смолян с обща площ 2 дка в едно с къща и плевня със застроена площ 0,5 дка и не застроена площ попадаща в парцел от масив №87, имот с пл. №1435 по плана за земеразделяне на с.Полковник Серафимово с възложител: Благовест Радославов Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда „Отглеждане до 30бр. едър рогат добитък“, телета за угояване в ПИ 57282.4.391 м.Ючура, в землището на с.Полковник Серафимово, общ.Смолян, обл. Смолян. Имота, в който ще се извършва дейността е с обща площ 2 дка в едно с къща и плевня със застроена площ 0,5 дка и не застроена площ попадаща в парцел от масив №87, имот с пл. №1435 по плана за земеразделяне на с.Полковник Серафимово, същият е взет под наем от възложителят. За предложението има издадено положително становище от Община Смолян за откриване на животновъден обект, попадащ в границите на имот № 57282.4.391. Технологията на отглеждане на животните е пасищно-оборно отглеждане, като в зависимост от района, състоянието, тревостоя и възможностите за паша продължителността на пасищния период е повече от 8 месеца. През зимният период е осигурен обор с площ 200 кв.м, който е достатъчен за отглеждане на животните. Зимата, раздаването на фуража се извършва с ръчни колички, като е необходимо 1 кг. до 2 концентрат и от 2 до 5кг. сено на ден за всяко животно. От март до октомври животните са на паша и се подхранват с концентрат от 0.200- 0.500кг в зависимост от физиологичното им състояние. В обора има обособени складове и помещения за груб и концентриран фураж. Поенето на животните в сградата ще се осъществява чрез корита с непрекъсната течаща вода. Почистването на торта през зимния период е всекидневно с ръчна количка. Има изградена торова площадка. За обекта се предвижда обществено водоснабдяване. До имота има осигурен транспортен достъп и не се предвижда изграждането на допълнителен такъв.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-87/30.08.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състоятие на водите като се спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

- Да се сключи договор с ВиК оператор за водоснабдяването на обекта.

- Възложителят да спазва изискванията на Закона за животновъдството, Закона за ветеринарното дело и всички останали наредби и правилници, касаещи дейността.

- Възложителят да изгради място за временно съхраняване на оборската тор в собствен имот по начин, по който не се допускат разнасянето на неприятни миризми и изтичане на торова течност в съседен имот.

- Съоръжението за съхранение на торова маса (торохранилище) да се изгради с водоплътни под и стени, което ще предпазва от изтичане на фракция от оборска тор и замърсяване на повърхностните и подземни води.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

· BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 3,46 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Съобщението е изпратено до  Община Смолян, Кметство Полковник Серафимово, БД ИБР - Пловдив и Възложителят