Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-044 от 25.08.2017г.

25.08.2017

 

 

 

Уведомление с вх. № КПД-11-632/04.08.2016г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-11-763(2)/19.09.2016г. за "Водовземане на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжения - проучвателно експлоатационен сондаж ПЕС-1ХГ (Яновска), Мадан в имот с идентификатор 46045.502.636 с площ 120 кв.м. по КК и КР одобрени със Заповед РД-18-6/25.01.2010г на ИД на АГКК от землището на гр.Мадан" с възложител: Община Мадан, ул. „Обединение“ №14, гр.Мадан, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда реализиране на "Водовземане на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжения - проучвателно експлоатационен сондаж ПЕС-1ХГ (Яновска), Мадан в имот с идентификатор 46045.502.636 с площ 120 кв.м. по КК и КР одобрени със Заповед РД-18-6/25.01.2010г на ИД на АГКК от землището на гр.Мадан". Въз основа на резултатите от проведеното продължително опитно водочерпене на проучвателен сондаж СП-Яновска, Мадан е констатирано, че след преоборудването на проучвателен сондаж СП-Яновска, Мадан в експлоатационен сондаж с по-голям диаметър и дълбоко потопена помпа е възможно от сондажа да се осъществява устойчиво водочерпене на подземни води с дебит 3.5-4.0l/s при понижение 180-190м. При бъдещата експлоатация се предполага, че е възможно да се ползват водни количества до 126144 м3 годишно и средногодишен дебит до 4 л/с. По физикохимични, радиологични и микробиологични показатели, водата от сондажа отговаря напълно на изискванията на Наредба №9 от 19.03.2001 г. на МЗ, МРРБ и МОСВ (ДВ, бр.30/2001) и може да се ползва за питейно-битови нужди и свободно водоналиване от гражданите, при спазване на нормативната уредба. Същата отговаря и на изискванията за бутилиране като изворна вода. Водата има потенциал и качества да бъде призната за натурална минерална вода, след провеждането на съответни изследвания и издаване на сертификат от Министерството на здравеопазването. Инвестиционното предложение е свързано със строителството на проучвателно експлоатационен сондаж ПЕС -1ХГ (Яновска), Мадан. Същият ще бъде изграден чрез проширяване  и обсаждане с тръби и филтри на горния 250 метров вертикален интервал на хидрогеоложки проучвателен сондаж СП-Яновска, Мадан. В обсадения интервал от 245 до 250 м ще бъде спусната 6" потопяема помпа, чрез която ще се осъществява водочерпене на подземни води от сондажа. Наклоненият интервал от 250 до 600 м на проучвателен сондаж СП-Яновска, Мадан ще остане непроменен. Единствено, след приключване на сондажните работи в горния интервал, наклоненият интервал ще бъде прокаран (прочистен) чрез сондажен лост HQ до дълбочина 600 м. След завършването на сондажа се предвижда изграждане на шахта, в която се разполага помпеното оборудване, спирателна арматура и измервателни уреди. Устието на сондажа ще бъде надлежно затворено и заключено за да се предпази от външен достъп. Изкопни работи се предвиждат за прокарване на утайници и каптажна шахта до 4 м3. Изкопите ще се извършат с багер с обратна лопата до дълбочина 1,5 м. Не са необходими и не се предвиждат взривни работи при изкопаването. Координатите на устието на сондажа в координатна система 1970 г. са : X = 4466049.409 (Север), Y = 8632498.183 (Изток), Z = 787.00 (кота - Балтийска система). Промени в качеството на атмосферния въздух в района може да се очакват при строителните дейности и по-точно по време на прокарването на шахтов кладенец и изкопните дейности, но същите минимални и в границите на допустимите денонощни норми. Битовите отпадъци ще се извозват на депото на гр. Мадан при съответното разрешение на Общината. На територията на обекта не се предвижда формиране на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и др. Тъй като няма склад за ГСМ на строителната площадка, смяната на маслата на строителната механизация ще се извършва на бензиностанции, а на стационарните съоръжения – обслужването ще бъде сервизно при сключване на договор със съответната фирма. Не се предвижда изграждане на нов техническа инфраструктура, като ще се използва изцяло съществуващата.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-68/18.08.2017г., предложението е допустимо само за прокарване на наклонено-насочен проучвателен сондаж в участък „Яновска“ – общ. Мадан с дълбочина 600м от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на следните условия:

-    Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

-    Водата от ТК може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7,т. 1 от ЗВ. Затова е наложително внасяне на Заявление, придружено с необходимите документи съгласно ЗВ, и подзаконовите нормативни актове към него и в частност Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

-    Питейната вода трябва да отговаря на всички изисквания посочени в Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (ДВ.бр.68 от 03.08.2004г., изм. ДВ.бр.66 от 25.07.2008г.).

-    Тъй като водите ще се използват за питейни цели, след издаване на разрешително за водовземане, трябва да започне процедура по учредяване на СОЗ, съгласно Наредба №3/16.10.2000г.

-    Да се извършва собствен мониторинг на подземни води от ПЕС -1ХГ (Яновска). Планът за собствен мониторинг на подземни води трябва да се изготви в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба №1/ 11.04.2011 г. за мониторинг на водите и се съгласува с Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район”, гр. Пловдив.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „г“ – „дълбоки сондажи в т.ч. геотермални“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-  BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.) отстояща на около 0,430 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

(Съобщението е изпратено на Община Мадан и БДИБР-Пловдив)