Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-026 от 08.06.2017г.

08.06.2017

Уведомление с вх. № КПД-11-326/16.04.2017г. и писмо на БД ИБР-Пловдив с вх.№ КПД-11-326(2)/05.06.2017г. за инвестиционно предложение „Мини мандра“, разположена в УПИ І- кравеферма, ПИ №80371.57.62, гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с възложител Георги Аврамов. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на Мини мандра, чрез преустройване на помещения в съществуваща сграда на действаща собствена кравеферма на възложителят. С реализацията на проекта се цели да се създаде организация на производство на бяло саламурено сирене и кисело мляко от сурово прясно краве мляко, като допълващо производство към съществуваща кравеферма. Дневно ще се преработват около 500 л. Мляко: сутрин 250 л. за сирене и останалото количество се предава след обед на пункт или се подправя за кисело мляко. Добивът на сирене е до 38-40 кг, който се подрежда в 2-4 бр тенекии. Съществуващата сградата е с изградена водопроводна инсталация. Отпадъчните битови и хигиенни води ще се събират в съществуваща изгребна водоплътна яма. Производствените отпадъчни води (цвик), получена от първото изплакване на приемната вана и на съда за пастьоризация с топла вода ще се събират в пластмасови цистерни, за да се ползват при храненето на кравите. Съгласно представената скица имота е собственост на възложителят. Площадката е водоснабдена и захранена с електроенергия. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-277/01.06.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“ – производство на млечни продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008г.), отстояща на около 0,73 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе,Възложителят и БД ИБР-Пловдив)