Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-020 от 25.05.2017г.

25.05.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-227/12.04.2017г. и писмо на БД ИБР - Пловдив с вх.№ КПД-11-227(3)/23.05.2017г. за: инвестиционно предложение: „Почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд оток на участък от р.Неделинска” в землището на с.Долен, общ.Златоград, обл. Смолян с възложител: „Стройвъзход” ООД, гр. Неделино, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение и постъпило становище на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-227-(3)/23.05.2017г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд оток на участък от р.Неделинска” в землището на с.Долен ЕКАТЕ 21871, общ.Златоград, обл. Смолян. Участъка се намира на 1600 м. под масивният мост над р. Неделинска за с. Долен с обща площ около 9,140 дка. и дължина 500 м. Началото на участъка е с географски координати - N 41°24'23,898" и Е 25°09'13,191" на кота 403м., а края му съответно - N41°24'11,492" и Е25°09'06,153" на кота 399 м. Същите дейности са извършвани в този участък периодично с цел защита от вредното въздействие на водите и осигуряване по-добра пропускателна възможност на реката, в този смисъл предложението не е ново. Основен процес е механизирано отнемане на натрупаният твърд отток от инертен материал с техника. Почистването и изземването на инертния материал ще е с дълбочина от 0,3 м. до 1,5 м. по цялата разрешена площ в зависимост от натрупите. Натоварването ще става на място в транспортни средства, с които ще се транспортира. Извозването на материала до съответните строителни обекти и депо или до ТМСИ за първична преработка ще се извършва с автотранспорт по съществуващ черен път с дължина около 300 м. и по асфалтирани пътища: Долен-Златоград и Долен-Неделино-Крайна. За извършване на дейностите в този участък е подписан договор № АП-03-33-18/04.01.2017 г. с областният управител на Област Смолян. Не се предвижда изграждане на водовземане и изграждане на нови съоръжения както и извършване на строителство. Почистването ще се осъществи по проект, който вкл. начина и техниката на изземването на инертния материал от водния обект, периодично контролното следене с геодезични методи на почистеният материал, визуален контрол, водене на пълна отчетност и документалност. Поради ниската интензивност на транспорта не се очаква замърсяване на атмосферния въздух в околната среда над ПДК, още повече, че влияние оказват и преобладаващите ветрове по поречието на р. Неделинска. От дейността не се очаква образуването на отпадъчни води и не се предвижда изграждане на пречиствателни съоръжения. Не се очаква генерирането на отпадъци от тази дейност. При наличие на такива при самото почистване и изземване ще се събират и ще се извозват до депото за ТБО-Мадан. На самата площадка, определена за почистване, не се предвиждат ремонтно-възстановителни и обслужващи дейности по използваната техника, поради което не се очаква наличието и използването на опасни вещества. Не се предвижда изграждане на допълнителна техническа инфраструктура, като се предвижда използване изцяло на съществуващата.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-195/19.05.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерки за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени изисквания, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „в“ – „изземване на инертни материали от реки, езера или море чрез драгиране“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001032 „Родопи-Източни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007г.), отстояща на около 7,7 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Златоград, Кметство Долен, БДИБР-Пловдив и Възложителят)