Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-009 от 30.03.2017г.

30.03.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-98/14.02.2017г. и допълнителна информация с вх.№ КПД-11-98(2)/17.02.2017г. за: инвестиционно предложение: „Почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд оток от принадлежащите земи на водохранилището към водовземането на р.Мугленска (Тенес дере) за ВЕЦ „Девин“, в землището на с.Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян. Във връзка с внесеното от уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение и постъпило становище на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-98-(5)/29.03.2017г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

 

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда „Почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд оток от принадлежащите земи на водохранилището към водовземането на р.Мугленска (Тенес дере) за ВЕЦ „Девин“, в землището на с.Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян. Участъка е в заливаемата площ зад водовземането за ВЕЦ”Девин ” от р. Мугленска с обща площ около 3 дка. и дължина 156 м. Основната необходимост от реализацията на предложението е почистването на натупания твърд отток в този участък, както и осигуряване на необходимата пропускателна способност на речното русло. Дейността по почистване се извършва периодично на това място поради наличие на водохващане за ВЕЦ „Девин“. Чрез реализация на предложението ще се осигури подобряване на пропускателната способност на р. Мугленска чрез намаляване на отложения твърд отток в този участък и ще подобри работата на съществуващото водовземно съоръжение към ВЕЦ”Девин”. Изземването ще се извършва механизирано чрез отнемане на натрупаният твърд отток от инертен материал с техника. Почистването и изземването на инертния материал ще е с дълбочина от 0,3 м. до 2,1 м. по цялата разрешена площ в зависимост от натрупите, за което е разработен проект. Натоварването ще става на място в транспортни средства, с които ще се транспортират. Извозването на материала до съответните строителни обекти или до ТМСИ за първична преработка ще се извършва с автотранспорт по съществуващ черен път с дължина около 250 м. и по асфалтирани пътища: „Гъоврен –Девин“, „Девин-Борино“. Дейностите по почистването ще се извършват по времето, когато бъдат изпуснати водите от завирения обем, като дейността е разрешена от собственика на съоръжението - предприятие ”Язовири и каскади” към „НЕК”ЕАД. Поради това всички дейности ще бъдат съгласувани предварително с тях. Обекта се намира в завиреният обем от водовземането за ВЕЦ”Девин” на р. Мугленска и е с дължина от 156 м., ср. ширина от 19 м. и с обща площ 3 дка. Началото на участъка е на кота 862,5 м., с географски координати: - N 41° 40' 10,149" и Е 24° 21'58,191", а края му съответно: - N 41° 40' 15,147" и Е 24° 21'57,077". Териториално участъка попада в землището на с. Гъоврен, общ. Девин, обл. Смолян с код по ЕКАТЕ 18424. Ще се ползва воден обект, а по смисъла на инвестиционното предложение то е свързано с почистването му от излишния твърд динамичен отток в реката. Липсва водовземане и изграждане на нови съоръжения. Строителство не се предвижда. Почистването ще се осъществи по проект, който вкл. начина и техниката на изземването на инертния материал от водния обект, периодично контролното следене с геодезични методи на почистеният материал, визуален контрол, водене на пълна отчетност и документалност. Не се очаква генерирането на отпадъци от тази дейност. При наличие на такива при самото почистване и изземване ще се събират и ще се извозват до депото за ТБО-Барутин. Не се предвижда изграждане на допълнителна техническа инфраструктура, като се предвижда използване изцяло на съществуващата.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-110/28.03.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерки за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „в“ – „изземване на инертни материали от реки, езера или море чрез драгиране“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

-                        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

-                        BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Възложителят, Община Девин, Кметство Гьоврен, БДИБР-Пловдив, Областен управител на област Смолян)