Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-005 от 24.02.2017г.

24.02.2017

 Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционно селище“ в поземлени имоти с идентификатори 05462.100.6, 05462.100.11, 05462.99.17 и 05462.99.16, местност „Пъндъклъ“, землище на село Борино, община Борино, област Смолян.

В Регионална инспекция по околната среда и води (РИОСВ) - Смолян е внесено уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-62/23.01.2017г. подадено от Ахмед Асанов, с. Борино, област Смолян за инвестиционно предложение: „Ваканционно селище“ в поземлени имоти с идентификатори 05462.100.6, 05462.100.11, 05462.99.17 и 05462.99.16, местност „Пъндъклъ“, землище на село Борино, община Борино, област Смолян с обща площ 3,105 дка.

Уведомлението е внесено по реда на чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС, Приложение № 5, което приемаме като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.).

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно внесена допълнителна информация с вх. № КПД-11-62-(2)/14.02.2017г., инвестиционното предложение предвижда изграждане на ваканционно селище с капацитет за настаняване на около 30 човека. Територията, в чийто граници ще се реализира предложението е земеделска земя, с начин на трайно ползване на имотите – „ливада“ и „др. вид земеделска земя“. Предвижда се обособяване на два урегулирани имота – УПИ – 99.16,17 и УПИ - 100.6,11 – за „ваканционно селище“, оформени в Ос зона, със следните градоустройствени показатели: Пзастр. – max 30%; Кинт – max 1,2, П озеленяване – min 50%. В границите на УПИ – 99.16,17 има една съществуваща двуетажна жилищна сграда, като освен нея ще се изградят още една двуетажна сграда и една едноетажна обслужваща сграда. В границите на УПИ -100.6,11 се предвижда да се изградят две двуетажни жилищни сгради. Сградите са с предназначение за настаняване на туристи, като общият капацитет на сградите в двата урегулирани имота ще бъде за около 30 човека. За нуждите на предложението ще се обособи паркинг. Отоплението на сградите ще се извършва посредством котли на твърдо гориво. До имотите няма изградена канализационна мрежа. Отпадъчните води, формирани от дейността на ваканционното селище ще се отвеждат във водоплътни изгребни ями. За водоснабдяването и електрозахранването на обекта ще бъдат изготвени проекти. Транспортният достъп до селището ще се извърши по съществуващ път, граничещ с имотите.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение 1) на Приложение 2 на ЗООС.

 

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

-  BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.)

За инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони по реда на глава втора, раздел ІІІ, съгласно чл.15 и въз основа на определените критерии в чл.16 от Наредбата за ОС.

След анализа на предоставената информация и документация, преценката на компетентния орган е, че реализацията на инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”, поради следните мотиви:

1.    Съобразно извършена проверка чрез единната информационна система за защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, се установи, че инвестиционното предложение ще засегне оптимално местообитание на целевия вид, предмет на опазване в защитена зона „Родопи Западни“, 1393 Drepanocladus vernicosus, върху площ от 0,760 дка в поземлени имоти с идентификатори 05462.100.6 и 05462.100.11, което представлява 60,67 % от площта на двата имота и 24,49% от общата площ на всички поземлени имоти засегнати от реализацията на предложението. Усвояването на територията предполага промяна в жизнено важни фактори, определящи функциите на местообитанието и предоставящи оптимални условия за развитие на популациите на вида.

2.    Поземлените имоти, в чийто граници е предвидена реализацията на инвестиционното предложение попадат в обхвата на потенциални и оптимални местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”, като голям гребенест тритон (Triturus karelinii), еуфидриас (Euphydryas aurinia), полиаматус (Polyommatus eroides), остроух нощник (Myotis blythii) и др. Има вероятност от увреждане, фрагментиране, трансформация на местообитанията им и прекъсване на биокоридори, което да предизвика негативни промени в техните популации.

3.    Отчитайки обхвата, местоположението и характера на предвидените в инвестиционното предложение дейности, при които се засягат потенциални и оптимални местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, има вероятност от пряко и косвено въздействие върху природозащитното им състояние.

4.    В района на инвестиционното предложение има и други процедирани и реализирани предложения с подобен характер, които в съвкупност с настоящото предложение се кумулират. В тази връзка и съобразно § 1, т.75 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, преценката на компетентния орган по околна среда е, че в резултат от реализацията на настоящото предложение се очаква възникване на кумулативно въздействие със значителен ефект, което има вероятност да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона.

5.    Бъдещата урбанизация на имота има вероятност да предизвика различно по продължителност и интензивност безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона, което е възможно да доведе до прогонването им от сегашните местообитания, респективно до промяна на видовия състав, числеността и плътността на популациите им.

Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.9, т.2 от Закона за опазване на околната среда, съобразно установени налични обстоятелства по чл.31, ал.8 от ЗБР, за така заявеното инвестиционно предложение следва да се извърши задължителна  оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Съгласно чл.39, ал.6, във връзка с чл.34 от Наредбата за ОС, следва да бъде изготвена оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение, като отделно приложение към Доклада по ОВОС.

 

Оценката за степента на въздействие на предложението с предмета и целите на опазване на защитените зони, следва да бъде представена под формата на доклад (ДОСВ), чиято структура да е съобразена с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС .

 

При определянето на степента на въздействие на обекта да бъдат съблюдавани критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС, като се обърне внимание на следното:

·      Да се направи подробна анотация на предвижданията на ИП;

·      При определянето на степента на въздействие на ИП да бъдат използвани количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитанията (площ) и видовете (численост и плътност на популациите), предмет на опазване в защитените зони. Тези оценки трябва да бъдат разгледани в контекста на представеността на местообитанията/видовете в защитената зона и в мрежата от защитени зони като цяло, т.е. въз основа на конкретни изчисления, кои от предвижданията на ИП, каква площ от конкретно природно местообитание/местообитания на опазван вид засягат в зоната (а не спрямо общата й площ) и какъв процент от него увреждат, унищожават или повлияват по друг начин. Алгоритъмът на изчисленията трябва да бъде обяснен, разбираем и проследим, и да бъде представен в текстови вид, не само в табличен;

·      „Кумулативните въздействия” да бъдат разгледани и анализирани в съответствие с §3, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС, като се вземат предвид и минали, настоящи или бъдещи планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в коментираната територия;

 

·      Да се предложат и оценят „алтернативни решения” по смисъла на § 3, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС; 

 

 

 

·      Да се предложат и оценят смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на очакваните неблагоприятни въздействия от осъществяването на ИП. Мерките следва да отразяват спецификата на съответната зона, предмета на опазване в нея и елементите на предвижданията на ИП, и да са съобразени с идентифицираните въздействия;

·      Да се представи подробна информация относно използваните източници и методи на изследване и оценка, особено собствени полеви проучвания (интензивност, период, времетраене, резултати). Когато степента на въздействие се оценява въз основа на въведени от авторите на ДОСВ варианти на изчисления, то използваните за целта параметри, критерии, понятия, съотношения, зависимости и пр., следва да бъдат обяснени подробно на достъпен език и да показват логическа връзка между отделните оценки и обобщените заключения;

·      Крайните заключения относно степента на въздействие върху съответната защитена зона и предмета на опазване в нея да произтичат от направените в ДОСВ изводи при разглеждането и оценката на конкретните въздействия на отделните елементи на ИП върху определен вид, негово местообитание или природно местообитание, вкл. и от оценката на кумулативното въздействие;

·      Да се приложи актуален картен материал на хартиен и магнитен носител, който да визуализира конкретните предвиждания на ИП спрямо защитенита зона и нейните „елементи” по смисъла на §3, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС.

На интернет страница http://natura2000.moew.government.bg/ е публикувана актуалната информация за предмета и целите на опазване на съответните защитени зони, попълнените стандартни форми с данни и оценки, картен материал и координатен регистър - документацията по чл. 8, ал. 1 от ЗБР, която по този начин се предоставя на възложителя съгласно чл. 39, ал. 6, т. 4 от Наредбата за ОС и която трябва да бъде използвана от експертите, изготвящи ДОСВ.

Изисквания към експертите изготвящи оценката на степента на въздействие на защитените зони:

Оценката за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони следва да се възложи на колектив от експерти с опит в областта на опазване на местообитанията и/или видовете, като най-малко един от тях е с образование по някоя от специалностите в професионално направление “биологически науки”. Експертите да отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС.

 

 

 

 

 

Докладът по ОВОС да се изготви съгласно условията и реда на Глава трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.