Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

12.01.2017

Важно!

Изменение и допълнение на ЗАКОН за управление на отпадъците (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

1. Въвежда се ново изискване за издаване на разрешение по реда на раздел I от глава пета от ЗУО.

- Лицата извършващи дейности с ИУЕЕО и ИУМПС представят банкова гаранция в размер 15 000лв. и допълнително по 5 000лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността, независимо от броя на изброените потоци отпадъци /чл.69, ал.2 и чл.73, ал.3 от ЗУО (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)/. Банковата гаранция за ОЧЦМ намалява от 25 000 на 15 000 лв. независимо от броя на изброените потоци отпадъци (ИУЕЕО, ИУМПС или ОЧЦМ).

2. В 12-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата притежаващи разрешение по чл.67, ал.1, представят подновена банкова гаранция в размер 15 000лв. и допълнително по 5 000лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.

3. В 14-дневен срок от представянето на банкова гаранция оригиналът на старата гаранция се връща заедно с писмо за освобождаването й.

4. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл.67, ал.1 за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, представят банкова гаранция в размер 15 000лв. и допълнително по 5 000лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.

5. В случай, че лицата, притежаващи разрешение по чл.67, ал.1 за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, не представят банкова гаранция в размер съгласно чл. 69, ал.2 от ЗУО, разрешението по чл.67, ал.1 се отнема или се изменя служебно от компетентния орган, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС.

6. Изискването на чл.38, ал.1 от ЗУО за разположение на площадките за дейности с отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС в територии, „за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение“ с новото изменение на ЗУО се отнася вече и за отпадъците от хартия, картон, пластмаса, стъкло и всички видове отпадъци от опаковки. 

7. В 24-месечен срок от влизането в сила на този закон, лицата, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл.38, ал.1, като подават заявление за тяхното изменение и/или допълнение до компетентния орган, към което прилагат документите по чл.69, ал.1, т.9 и 10, съответно по чл.78, ал.4, т.3 и 5. Компетентният орган се произнася по реда и в сроковете по глава пета, раздел I, съответно раздел II.

8. Изискването за разплащанията по сделки с ОЧЦМ да се извършва по безкасов път съгласно чл.38 ал.4 от ЗУО ( в сила от 14.07.2014г.),  не се прилага за разплащания към физически лица, когато общата стойност на сключените от съответното физическо лице сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година - чл.38, ал.5 (нова ДВ, бр.105 от 2016г.).

9. Отпада задължението на лицата, кандидатстващи за получаване на разрешение и регистрационен документ за дейности с отпадъци по реда на глава пета, раздел I и раздел II от ЗУО, да представят удостоверения за липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК. РИОСВ-Смолян ще изисква по служебен път от НАП, удостоверение за липса на задължение.