Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2016-031 от 28.12.2016г.

28.12.2016

 

 

Уведомление с вх. № КПД-14-1191/21.11.2016г., допълнителна информация с вх.№ КПД-14-1191-(2)/07.12.2016г. и КПД-14-1191-(6)/14.12.2016г. за инвестиционно предложение: “Преустройство на сграда за цех за търговия в сграда за преработка на месо“ в УПИ VI-700, кв.43 (ПИ с идентификатор 23025.502.700), град Доспат, община Доспат, област Смолян, „Долев Комерс“ ЕООД, гр. Доспат, ул. „Шипка“ №3. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

Инвестиционното предложение предвижда вътрешно преустройство и доизграждане на южната част на сграда за търговия в цех за преработка на месо, разположена в УПИ VI-700, кв.43 (ПИ с идентификатор 23025.502.700), град Доспат, община Доспат, област Смолян. Сградата е изградена в имот, собственост на възложителя и има достъп до техническа инфраструктура. Съгласно представен технологичен проект в новообособения цех ще се преработват до 1000 кг. месо на ден при едносменен режим на работа. Необходими суровини за дейността на цеха са: трупно месо – охладено и дълбоко замразено месо от ЕПЖ, ДПЖ и птиче месо. Предвижда се производство на следния асортимент: охладени заготовки – мляно месо, месни заготовки, кайма, сурова наденица, кюфтета, кебапчета, месна заготовка; дълбоко замразени заготовки – мляно месо, месни заготовки, кайма, сурова наденица, кюфтета, кебапчета, месна заготовка; готови, топлинно обработени и пакетирани месни заготовки – кюфтета, кебапчета, готови за консумация месни заготовки.Технологията на производство включва следните процеси:

 

Охладени месни продукти: зареждане със суровина; приемане; обезкостяване, обезжилване и сортиране; осоляване; смилане; смесване; зреене на каймата; пълнене на суровата наденица; производство на охладени кебапчета и кюфтета; пакетаж и етикетиране; хладилна камера за готовата продукция.

Дълбоко замразени месни продукти - обезкостяване, обезжилване и сортиране; осоляване; смилане; смесване; зреене на каймата; пълнене на суровата наденица; производство на дълбоко замразени кебапчета и кюфтета; пакетаж и етикетиране; шоково замразяване; съхранение на готовата продукция в хладилна камера.

Готови, топлинно обработени месни заготовки – зареждане със заготовки в хладилни витрини; топлинна обработка на полуфабрикатите; краткотрайно съхранение в неутрална вана; опаковане във вакуумирани полистиролови тарелки и етикетиране; подреждане в пластмасови каси; съхранение в шокова камера за експедиция.

Съгласно представено становище на „ВиК“ ЕООД – гр. Смолян, с изх. ПТО 592/30.11.2016г., водоснабдяването на обекта с питейна вода се предвижда да се осъществи чрез съществуващата водопроводна мрежа на гр. Доспат. Формираните от дейността на обекта производствени отпадъчни води ще се отвеждат в канализационната мрежа на гр. Доспат, след локално пречиствателно съоръжение – мазниноуловител. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат в канализационната мрежа на град Доспат.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Западно беломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № П-01-493/21.12.2016г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на условията посочени в писмото.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „б“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0,33 км.

(Съобщението е изпратено на Възложителят, Община Доспат и БДЗБР-Благоевград)