Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-017 от 29.09.2016г.

29.09.2016

 Уведомление с вх. №КПД-14-575/26.07.2016г. за: „Автокомплекс площадка за събиране и разглобяване на излезли от употреба моторни превозни средства и третиране на неопасни отпадъци“, в УПИ I-010531, кв.10 м.“Кисьови говедарници“ в землището на с. Късак, общ. Доспат, обл. Смолян, с възложител: Джамал Шерифов. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на автокомплекс и площадка за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и третиране на неопасни отпадъци, разположена в УПИ І-010531, кв.10 м. “Кисьови говедарници“ в землището на с. Късак, общ. Доспат, обл. Смолян, с обща площ на имота 6 дка. По данни на възложителя, автокомплексът ще се изгради върху площ от 3.325 дка, като в него се предвижда извършване на следните дейности: почистване и измиване на леки и товарни автомобили; смяна на гуми и ремонт с капацитет 5 автомобила на ден; боядисване на коли – до 3 бр. коли за месец; покупко-продажба на употребявани автомобили. В границите на имота се предвижда и изграждане на две помещения за отдих и крайпътно заведение. Площадката за събиране и разкомплектоване на ИУМПС ще заеме площ от 2.314 дка, като на нея ще се разкомплектоват около два автомобила на месец. На около 350 кв.м ще се разположи и площадка за събиране на неопасни отпадъци. Предвижда се изграждане на склад за авточасти. Съгласно представена актуална скица, имотът, в чийто граници ще се реализира предложението е собственост на възложителя, представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване – производствени и складови дейности и автокомплекс. Съгласно сключен договор с „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян, водоснабдяването на обекта ще се извърши посредством водопроводно отклонение от водопровод, който ще се изгражда за водоснабдяването на съседен имот, собственост на възложителя. Битово -отпадъчните води, формирани от дейността на комплекса ще се отвеждат в изгребна яма, която ще бъде обслужвана от лицензиран оператор, съгласно представен договмор с „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян. Транспортният достъп до обекта ще се осъществи посредством съществуващ път. Имотът е в непосредствена близост до пътя Доспат - Девин.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ЗБР - Благоевград, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № П-01-164/26.09.2016г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ЗБР за БУ (2010-2015), при спазване на определени условия, посочени в становището и при спазване разпоредбите на Закона за водите.

Предложението попада в обхвата на т.11, буква „д“  на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-  BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) отстояща на около 0,8 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 (Съобщението е изпратено на Община Доспат, Кметство Късак и БДЗБР-Благоевград)