Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

04.07.2016

РИОСВ – Смолян започна проверки на естествените находища на мурсалски чай. Целта е да се установи спазва ли се забраната за събиране на лековитото растение дори за лични нужди. Мярката е въведена със заповед № РД-77/09.02.2016 г. на министъра на околната среда и водите и е в сила за 2016 г. За опазването на защитения вид населението е предварително уведомено от РИОСВ-Смолян и ЮЦДП ТП„ДГС – Смолян“ с табели на общодостъпни места и в находищата на мурсалски чай. На 01 юли 2016 г. експерти от РИОСВ – Смолян и ЮЦДП ТП „ДГС – Смолян“ извършиха проверка в района „Мурсалица“, село Мугла, община Смолян. Проверката не установи нарушения на забраната. Подобни проверки ще бъдат извършени и в други райони с естествено разпространение на вида до приключване на  цъфтежа. Нарушителите на забраната ще бъдат санкционирани с глоба от 100 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.