Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-032 от 15.12.2015г.

15.12.2015


Уведомление с вх. № КПД-14-898/09.12.2015г. за инвестиционно предложение: “Почистване на участък с натрупан твърд отток от речното легло на река Черна, приток на р. Арда, поречие Арда в задбаражното пространство на бараж срещу ТПО „Герзовица“, намиращо се в землището на с. Кремене, общ. Смолян и гр. Смолян, с възложител: Областна администрация, гр. Смолян, бул. „България“ №14, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното: 

 

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 Предложението предвижда дейности по почистване на натрупания твърд отток в задбаражното пространство на съществуващия масивен стоманобетонов бараж срещу ТПО ”Герзовица" чрез механизираното му изземване и извозване от участъка на определено за целта депо. При реализация на предложението не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, тъй като ще се използва съществуващата. Достъпът до задбаражното пространство ще се извършва по пътно отклонение с дължина 10м от асфалтирания път гр. Смолян - с. Мугла. С почистването на предвидения участък се предвижда извършване на механизирани изкопни работи на натрупания в задбаражното пространство на баража твърд отток от наносни образувания със следните параметри: средна дълбочина 2 м, средна широчина 20 м, обща площ 3,686 дка, обща дължина 182.5 м и обем 7630 м3. Предвижда се отнетият от почистването материал да се депонира на депо разположено на около 1,5 км югозападно от участъка, след което да се използва за строителни нужди в суров вид или след преработка в ТМСИ. За извършване на дейността в определения участък е необходимо разрешително от БДИБР-Пловдив за ползване на воден обект с цел почистването и защита от вредното въздействие на водите. Предвиденият за почистване участък се намира в землищата на гр. Смолян и с. Кремене, общ. Смолян, обл. Смолян, съответно с кодове по ЕКАТТЕ 67653 и 39637, в речното русло на р. Черна – публична държавна собственост, с координати в WGS 1984 начало:N 41°33’52.414" и Е 24°36’27.884" при кота - 1294,3м. и крайN 41°33'49.697" и Е 24°36'34.665" при кота - 1286,1м На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-468/15.12.2015г., предложението е допустимо от гледна точка постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на условията посочени в писмото.

Така заявеното предложение попада в обхвата на т.2, буква „в“ – „изземване на инертни материали от реки, езера, или море чрез драгиране“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

  На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

  II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост. Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

 

 

    - BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.);

- BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.)

От направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС е установено, че предвидените в инвестиционното предложение дейности по почистване на натрупания твърд отток в задбаражното пространство на съществуващ масивен стоманобетонов бараж са допустими спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, съгласно заповедта за обявяването й.

 

 

 

 

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Бориково, Областна управа - Смолян и БДИБР-Пловдив)