Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-006 от 26.03.2015г.

26.03.2015

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-88/27.02.2015г. и писмо на БД УВ ИБР Пловдив с вх.№ КПД-14-88(2)/23.03.2015г., за: „Почистване и поддържане проводимостта на участък от некоригираното речно легло на р. Черна“ в участък от речното корито на р. Черна на около 500м от с. Търън, землище на с Търън, общ Смолян, обл. Смолян. Началото на участъка е с географски координати N 41°32′59,5”, Е 24°53′03,9″, а края на участъка е с географски координати N 41°32′48,9″, Е 24°53′09,4″.
Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-88/27.02.2015г. и писмо на БД УВ ИБР Пловдив с вх.№ КПД-14-88(2)/23.03.2015г., за: „Почистване и поддържане проводимостта на участък от некоригираното речно легло на р. Черна“ в участък от речното корито на р. Черна на около 500м от с. Търън, землище на с Търън, общ Смолян, обл. Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Съгласно информацията в така представеното уведомление, предложението предвижда дейности по почистване и поддържане проводимостта на участък от некоригираното речно легло на р. Черна, в участък от речното корито на р. Черна на около 500м от с. Търън, землище на с Търън, общ Смолян, обл. Смолян както следва:
отстраняване на прораснала храстовидна и дървесна растителност от речното корито в рамките на участъка;
-   изкопаване, подравняване и извозване на излишните натрупи от твърдия динамичен оток в този участък от речното легло, което ще се извърши механизирано с техника на фирмата. Дълбочината на изкопа ще е от 0,2 м. до 1,8 м. по цялата разрешена площ за ползване в участъка от водния обект в зависимост от отложения нанос. Натоварването и транспорта на иззетия материал ще се извършва на място в транспортни средства на фирмата. Извозването ще бъде до съответните депа за инертен материали, а от там ще се извършва с автотранспорт по съществуващ къс черен път с дължина от 150 м. и по пътя Смолян — Рудозем — със средна дължина около 15 км.
Участъка ще е с дължина от 750 м. и площ от 15 дка. и е изцяло във водния обект - р. Черна. Началото на участъка е с географски координати - N - 41° 32' 59,5" и Е - 24° 53' 03,9", а края му съответно - N - 41° 32' 48,9" и Е - 24° 53' 09,4".
Не се очаква генерирането на отпадъци от дейноста. При наличие на такива при самото почистване и отнемане, същите ще се събират и извозват до най-близко разположеното депо за ТБО-Мадан.
РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД УВ ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-59/19.03.2015г., приложено към настоящето писмо, предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на условия посочени в становището.
На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.2, буква „в“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Участакът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 8,4 км.