Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

CM - 2014 - 032 от 28.11.2014г.

28.11.2014

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-544/21.11.2014г. за: „База за отдих“ в ПИ с идентификатор 69345.6.66 в м. „Мандолско“, в землището на с. Стойките, общ. Смолян. За инвестиционно предложение „База за отдих“, находящо се в ПИ с идентификатор 69345.6.66 в м. „Мандолско“, в землището на с. Стойките, общ. Смолян е издадено Решение № СМ-117-ПР/2006г. за преценяване на необходимостта от ОВОС от 20.07.2006г. Същото е изгубило правно действие, съгласно разпоредбата на чл.93, ал.7 от ЗООС, тъй като в срок от пет години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение. За горепосоченото инвестиционно предложение следва да се проведе нова процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР. Възложителят на  инвестиционното предложение е внесъл информация в утвърдената форма и съдържание, съгласно чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС), която е достатъчна, за да бъде приета и като уведомление по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС.
На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), въз основа на внесеното уведомление Ви информирам за следното:
 
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Според представената информация предложението предвижда изграждане на база за отдих, разположена в ПИ с идентификатор 69345.6.66 в м. „Мандолско“, в землището на с. Стойките, с площ 5615 кв.м. По данни на възложителя предложението включва сгради за настаняване – тип апартаменти, обслужваща сграда, сервиз, паркинг и външен басейн. Общият капацитет на комплекса е за настаняване на около 200 души. За имотът има Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), с който се урегулира поземленият имот и се образува УПИ І-60066 за „База за отдих“, оформен в Ок зона, със следните градоустройствени параметри -  височина на застрояване 12 (4м), плътност - 30%, Кинт 1.5, озеленяване до 60%.
Така заявено предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12, буква „в“ на Приложение № 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Като приложение към внесеното уведомление е представен и ПУП-ПРЗ, с който се урегулира ПИ с идентификатор 69345.6.66 в м. „Мандолско“, в землището на с. Стойките и се образува УПИ І-60066 за „База за отдих“. Предвид разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в Приложение №2 се изисква и изготвянето на самостоятелен план по чл.85, ал.1 и ал.2, компетентния орган по околна среда (РИОСВ-Смолян) може по своя преценка да допусне извършването само на една от оценките по глава шеста от ЗООС.
За конкретния случай РИОСВ – Смолян допуска извършването на оценка по преценяване необходимостта от ОВОС.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 2.7 км.