Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2014 - 027 от 13.10.2014г.

13.10.2014

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-138(4)/17.09.2014г и становище на БД УВ ИБР – Пловдив с изх. № КД-04-117/06.10.2014г: „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) на „Завод за минерални води“ на „Девин“ АД, гр. Девин, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-138(4)/17.09.2014г и становище на БД УВ ИБР – Пловдив с изх. № КД-04-117/06.10.2014г за „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) на „Завод за минерални води“ на „Девин“ АД, гр. Девин, обл. Смолян, намираща се в ПИ с идентификатор 20465.501.11 в регулационните граници на гр. Девин, обл. Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Имота в който се предвижда реализацията на инвестиционното предложение е с идентификатор 20465.501.11 и съгласно представената скица № 10011/18.10.2013г, презаверена на 14.08.2014г е с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и с начин на трайно ползване: За хранително вкусова промишленост. Общата площ на имота е 17303кв.м. и е с административен адрес: гр. Девин, ул. „Васил Левски“ № 6. Имотът е собственост на дружеството, съгласно Нотариален акт № 2, том V, рег. 1129, дело 901 от 05.09.2008г, издаден от службата по вписванията гр. Девин. Предложението предвижда изграждане на локално пречиствателно съоръжение (ЛПС) за механично и биохимично пречистване на битово-фекални и технологични отпадъчни води изпускани от „Завод за минерална вода Девин“ на „Девин“ АД. След локалното пречиствателно съоръжение (ЛПС), чрез площадков колектор, пречистените отпадъчни води ще се заустват гравитачно в р. Девинска с географски координати на точка на заустване: N:41°44'38.686" и Е: 24°23'00.748" и Н=717 м. От обекта отпадат битово-фекални и технологични отпадъчни води. Тяхното количество е променливо, в зависимост от периодите, когато се работи на една или две смени. Предприятието работи целогодишно, но има различен режим на работа през зимния и летния период. През зимния период (октомври - март) то работи на една смяна по 8 часа дневно при, което общият брой на персонала е 161 човека. Тогава количеството на битово-фекалните отпадъчни води е Qcp.д = 16.25 мЗ/ден, а общото количество на отпадъчните води е Qcp.д = 148 мЗ/ден. През летния период (април - септември) то работи на две смени, общо 17.25 часа на ден при което общият брой на персонала е 221 човека. Тогава количеството на битово-фекалните отпадъчни води е Qcp.д = 22,87мЗ/ден, а общото количество на отпадъчните води е Qcp.д = 307 мЗ/ден. Годишното водно количество определено на база на сезонните водни количества е Qзимен = 27000 мЗ/сез и Qлетен = 56000 мЗ/сез или за година Qгод = 83000 мЗ/год. Поради факта, че битово-фекалните отпадъчни води са в пъти по-малко от технологичните отпадъчни води, общият поток отпадъчни води е значителен по обем, но е силно разреден. Пречистването на отпадъчните води се предвижда да бъде двустепенно - механично и биохимично. В първото стъпало (механично) се извършва механичното улавяне на неразтворените вещества и подаването им към второто стъпало (биохимично). След биохимичното пречистване на отпадъчните води ще се извършва дезинфекция и те ще се изпускат за заустване във водоприемника - р.Девинска. Електрозахранването и ползването на питейна вода ще се извърши от Завода за минерална вода разположен в същия имот. Генерираните отпадъци преди заустването са излишната активна утайка (АУ), която ще се събира в резервоар, който ще се почиства около два пъти годишно, отпадъкът ще се третира, съгласно Фирмената програма за управление на отпадъците.
  РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-117/06.10.2014г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.
На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.11, буква „в“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0,15км.