Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2014 - 024 от 01.09.2014г.

01.09.2014

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-355/12.08.2014г. и становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-14-291/25.08.2014г.: за „Изземване на речни наносни отложения (инертни материали) с цел почистване на участъци от коритото на р. Маданска“ в регулационните граници на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КПД-14-355/12.08.2014г. и полученото становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-14-291/25.08.2014г.: за „Изземване на речни наносни отложения (инертни материали) с цел почистване на участъци от коритото на р. Маданска“ в регулационните граници на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Съгласно информацията в така представеното уведомление, предложението предвижда добив на инертен материал от натрупания динамичен твърд отток, като дейността ще се извършва изцяло в речното корито на р. Маданска. Съгласно информацията представена от възложителя са обособени четири участъка както следва:
-                     участък № 1 - с площ 560 кв.м., средна дебелина - 0.3 м., дължина – 100м, запаси 168 куб.м и максимална дълбочина на изземване до кота 661,36.
-                     участък № 2 - с площ 1820 кв.м., дължина – 170м, средна дебелина 0.8 м., запаси 1456 куб.м. и максимална дълбочина на изземване до кота 661,73.
-                     участък № 3 - с площ 420 кв.м., средна дебелина 0.3 м., дължина – 70м, запаси 126 куб.м. и максимална дълбочина на изземване до кота 663,72.
-                     участък № 4 - с площ 740 кв.м., средна дебелина 0.7 м., дължина – 80м, запаси 518 куб.м. и максимална дълбочина на изземване до кота 664,26.
Общата площ която ще се почисти ще е 3540кв.м, а общото количество инертен материал, който ще се изземе ще е 2268куб.м. Добитото количество инертен материал ще се депонира на площадка – общинска собственост, разположена в югоизточната част на града на 1,7 км. от участъците на добив. Товаренето на суровината ще се извършва с багер, а транспортирането с авто-самосвали, като дневно ще се извършват около 12-15 курса.
Целта на предложението е почистване на критични участъци от реката в чертите на гр. Мадан, в които има натрупани големи количества речни наносни отложения (инертни материали). В тези участъци значително е намалена водопроводимостта на речното корито, в резултат на което, при високи води в реката, съществува потенциална опасност същите да излезнат извън коритото и да наводнят крайбрежните зони и изградената инфраструктура върху нея. Констатациите за състоянието на речните корита в регулационните граници на гр.Мадан, са направени от междуведомствена комисия. Проучваните участъци от река Маданска, попадат в регулационните граници на гр.Мадан. Същите са разположени в интервала от вливането на р.Малка в р.Маданска (ценрална градска част) до речния праг изграден в района на хотел „Корона" и е с дължина 540 м. В същия интервал са регистрирани 4бр. участъка с по-големи натрупвания на речни наносни отложения. В обхвата на участъците, коритото на река Маданска, е с двустранна корекция - левия и десният бряг са укрепени посредством изградени укрепителни подпорни стени. В самото корито на реката, по част от левия и десния бряг, са изградени клонове от градски колектор за отпадъчни води. В проучваните участъци, над река Маданска са изградени 3 бр. метални моста (пешеходни).
РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-291/25.08.2014г., приложено към настоящето писмо, предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на условия посочени в становището.
На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.2, буква „в“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Участъците, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 5,7 км.