Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2014 - 018 от 26.06.2014г.

26.06.2014

 

Уведомление с вх. № КПД-14-193/12.05.2014г. за: „Сграда за обществено обслужване“ в УПИ ІІ, кв. 110, с. Чепинци, общ. Рудозем, обл. Смолян с възложител: „Джамийско настоятелство“ – с. Чепинци, с адрес: с Чепинци, ул. „Демокрация” № 90, общ.Рудозем, обл.Смолян

Във връзка с представеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-193/12.05.2014г. и писмо на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР – Пловдив) с изх.№ КД-04-159/23.06.2014г. за „Сграда за обществено обслужване“ в УПИ ІІ, кв. 110, с. Чепинци, общ. Рудозем, обл. Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в УПИ ІІ, кв. 110, на с. Чепинци, общ. Рудозем, обл. Смолян. Имота е собственост на възложителя за което е представен Договор за дарение на недвижим имот от 19.09.2007г., вписан в служба по вписвания с вх. per. № 773/26.09.2007г. Имота тангира от север с улица. В имота има съществуваща сграда, която ще бъде премахната. Сградата е разположена в централната част на имота, повдигната на 45 см. от котата на терена и ще е решена на четири нива - сутеренен етаж на кота -2.89, партерен етаж на кота +/-0.00, първи етаж - кота +3.23 и втори етаж - кота +6.46. На сутеренно ниво ще са разположени: склад, ел. табло, машинно, котелно, два склада за инвентар, коридор, стълбищна клетка и асансьор. На партерно ниво ще са разположени: фитнес зала със съблекални за мъже и жени, помещение за управителя, конферентна зала, санитарни възли, входно фоайе, стълбищна клетка и асансьор. На първо ниво ще са разположени: лаборатория за обработване на книги, хранилище за обработени книги, хранилище за необработени книги, трезор за ценни книги, читалня, класна стая момчета, класна стая момичета, отделни санитарни възли за момчета, момичета и хора в неравностойно положение, коридор, стълбищна клетка и асансьор. На второ ниво ще са разположени: спални помещения за момчета и момичета със съответния брой тоалетни и умивални, коридори, стълбищна клетка и асансьор. Спалните помещения ще са разделени съгласно изискванията на възложителя. Комуникацията между нивата ще се осъществява, чрез отделена стълбищна клетка, както и чрез асансьор. Входа на сградата е разположен на партерното ниво от северната страна. Подхода към него се осъществява, чрез три стъпала и инвалидна рампа. От източната страна на сградата са разположена двураменна стълба обслужваща сутерена (служебна). В сградата постоянно отворени за посетители ще бъдат фитнес зала на кота +/-0.00 и читалнята на кота +3.23. Класните стаи и спалните помещения ще се използват от временно обитаващи. Общия брой на постоянно и временно обитаващи в цялата сграда е съответно до 35 човека и до 60 човека. С проекта се предвиждат следните градоустройствени показатели: - площ на УПИ 690 кв.м; застроена площ – 262,8 кв.м; Пзастр - 38,1%; Позел.- 46,3%, РЗП – 821,1 кв.м; Кинт.-1.19; кота корниз – 9,84м; кота било – 12.40м. Водоснабдяването е предвидено да се осъществи чрез водопроводно отклонение, което ще се експлоатира от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян. Отпадъчните води е предвидено да се отвеждат в изгребна яма.

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-159/23.06.2014г, приложено към настоящето писмо, предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на следните мерки:

·      Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;

·      Да се сключи договор с ВиК ЕООД гр. Смолян относно водоснабдяването на обекта.

·      Отпадъчните води да бъдат отвеждани във водоплътна изгребна яма;

·      Да се сключи договор с лицензирана фирма за периодично извозване на отпадъчните води от водоплътната яма, до съществуваща ПСОВ.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.10, буква „б“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 885м.