Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

11.04.2014

Инвестиционно предложение внесено с уведомление с вх. № КПД-14-101/05.03.2014г. и допълнителна информация с вх.№ КПД-14-101(2)/25.03.2014г. за: „Изграждане на мобилна инсталация за обогатяване на оловно цинкови руди, чрез внедряване на нов иновативен – безцианиден, високоефективен процес” предвидена за реализация в поземлен имот с идентификатор 63207.133.12 по КККР на гр. Рудозем, обл. Смолян.

Във връзка с представеното от уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-101/05.03.2014г. и допълнителна информация с вх.№ КПД-14-101(2)/25.03.2014г., писмо на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив (БД УВ ИБР – Пловдив) № КД-04-115/08.04.2014г. за: „Изграждане на мобилна инсталация за обогатяване на оловно цинкови руди, чрез внедряване на нов иновативен – безцианиден, високоефективен процес” предвидена за реализация в поземлен имот с идентификатор 63207.133.12 по КККР на гр. Рудозем, обл. Смолян. с възложител: „Рудметал” АД, с адрес Промишлена зона, гр. Рудозем, обл. Смолян, с изпълнителен директор Митко Младенов, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

        Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на мобилна преместваема инсталация за обогатяване на оловно - цинкови руди, чрез внедряване на нов иновативен – безцианиден, високоефективен процес. Предвижда се инсталацията да се  разположи на промишлената площадка на шахта „Голям Палас - север" на рудник „Димов дол“ в поземлен имот с идентификатор 63207.133.12 по КККР на гр. Рудозем, обл. Смолян с обща площ 17782 кв.м, собственост на дружеството съгласно договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, вписан в агенцията по вписванията гр. Мадан с дв. вх. рег.№ 460, вх. рег. № 462/12.07.2013г., вписване № 82, том. II. Настоящото предложение се явява като разширение на основната дейност на дружеството (проучване, добив и преработка на оловно-цинкови руди и други подземни богатства, добив и обработка на скални материали), с цел повишаване неговата конкурентоспособност. Предвижда се изходната суровина за работа на инсталацията да е оловно-цинкова руда, която след натрошаване в три стадия и смилане да се подава в колонни обогатителни машини от ново поколение за обогатяване. Инсталацията ще работи с годишен капацитет от около 60 000 т руда и ще се състои от основни модулни звена, които включват следните процеси: натрошаване, смилане, флотация, филтруване и обработка на съпътстващите неметални продукти. Трошенето ще се извършва на три стадия: едро, средно и ситно. Между тях в технологичната схема ще има промивен барабан за отделяне на глината; класификатор, сито и хидроциклон за отделяне на различните фракции. Натрошената руда ще се подава в устройство, което ще разделя материала на два потока - нерудни късове и късове, съдържащи рудни минерали. Първият поток представлява около 50% от постъпващата руда (на практика филц и пясъци), ще се отделя като материал годен за строителни нужди и депонира на отделен склад. Потокът, съдържащ рудни минерали, ще се подава в две мелници за смилане и разкриване на оловните и цинковите минерали. Флотационният процес ще протича при много специфичен реагентов режим на два основни етапа. Първи: Оловна флотация, при която ще се извличат оловните минерали, и втори: Цинкова флотация, при която ще се извличат цинковите минерали. Всеки един от тези етапи има една основна флотация, две контролни операции (тук се използват трите колонни машини) и три пречистки за най-пълно извличане на полезните минерали (при тях ще се използват три стандартни флотационни машини от пневномеханичен тип). След флотацията, добитите оловен и цинков концентрат ще се подават за сгъстяване и филтруване, след което ще постъпват в бункери за готова продукция. Отпадният продукт ще минава през сгъстител за обезводняване до постигане на условно сух продукт. Депонирането му ще се извършва в рудника за запълване на отработени пространства и/или ще се складира на действащия отвал за скална маса заедно с рудничната баластра в съответствие с проекта за депониране. В последствие, като следващ етап на инвестицията се предвижда напълно оползотворяване на отпадъка чрез изграждане на допълнителна инсталация за производство на кварцово - калцитни брашна, газо-бетонни материали и др. Площадката е осигурена с ел. енергия и промишлена вода - има изградена собствена централна разпределителна станция (ЦРП) 20/6 и 04 КУ с достатъчна мощност за захранване на инсталацията и резервоари за промишлена вода. Новата инсталация ще бъде захранена с ел. енергия от съществуващата подстанция. Промишлена вода ще се ползва от съществуващата инсталация, а питейна вода за работниците ще се доставя от магазинната мрежа. Инсталацията ще работи при напълно затворен цикъл на водата. За осигуряване на оборотно водоснабдяване ще бъдат изградени съответните утаители и резервоари за механично утаяване и избистряне на водата и връщането отново в работния процес. Първоначалното зареждане на системата ще бъде с отпадъчни води от рудника и периодично ще се добавят незначителни количества от съществуващата промишлена инсталация. Няма необходимост от изграждане на допълнителни пречиствателни съоръжения, с оглед на това, че персоналът ще се обслужва в битовия корпус на "Рудметал” АД, гр. Рудозем Площадката на обекта е със съществуващ пътен достъп, поради това няма нужда от допълнително изграждане или промяна на съществуващата пътна мрежа.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение представлява разширение и изменение на инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на т.2, буква „б“ на Приложение 2 на ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

          РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД УВ ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-115/08.04.2014г., предложението е допустимо от гледна точка за постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при условие че при реализацията на ИП се предвидят и спазват мерки, които да гарантират опазване на състоянието на повърхностното и подземното водни тела. Съгласно горепосоченото становище реализацията на ИП, няма вероятност да окаже значимо негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на посочените технологични параметри на работа и предвид напълно затворения цикъл на използваната вода от мобилната инсталация и тъй като не се предвижда точка на заустване на отпадъчни води.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 2,460км.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”, поради следните мотиви:

  -  Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”.

-  Не се очаква фрагментиране на природни местообитания и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат местообитания на видове, предмет на опазване, поради което не се очаква негативно въздействие върху техни популации и промени в условията на средата им за размножаване и развитие.

-  С реализирането на инвестиционното предложение не се предвижда усвояване на нови територии, а разширяване на дейността на производството, върху терен отреден за сгради и съоръжения за добив на полезни изкопаеми.

  III. По отношение на изискванията на чл. 5, ал.1, т.3 от Наредбата за ОВОС:

Съгласно чл.22г, ал.3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), когато дейността, пораждаща минни отпадъци, подлежи на процедура по ОВОС съгласно глава шеста от ЗООС, в обхвата на оценката задължително се включва и намерението за управление на минните отпадъци. Предвид изложеното по-горе инвестиционното предложение, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. На основание чл.7, ал.1, т.2 от Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци /ДВ, бр.10/2009г./ плана за управление на минните отпадъци, се представя оформен като отделно приложение заедно с информацията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата по ОВОС.