Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

17.02.2014

 

 

Представеното e уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-40/28.01.2014г. за инвестиционно предложение за: „Създаване на малка мандра за преработка на мляко” с възложител: „Кукунджиев Къмпани 66” ЕООД, с.Ягодина, общ. Борино, обл.Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян уведомява за следното:

 I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда да се създаде малка семейна мандра за преработка на мляко. Капацитетът на мандрата ще е около 200 л мляко на ден, с цел производство на сирене. Мандрата ще бъде от модулен тип, изградена върху съществуващ гараж от сглобяеми панели, чийто покрив е на нивото на котата на улицата и който ще служи за фундамент. Предложението предвижда да се реализира в УПИ VІ-31, кв.2 по плана на с.Ягодина, общ. Борино, с обща площ – 1044 кв.м. Възложителят е с учредено право на строеж, съгласно представен Акт №199, том І, дело №81/13г. с вх. рег. № 293 от 01.04.2013г, издаден от Служба по вписванията – Девин. Към мандрата се предвижда да бъде изградена дървена веранда – във вид на дървена беседка или заслон с площ от 40 кв.м. Предвижда се закупуване на всички необходими машини и оборудване за функциониране на мандрата. Основни процеси при производството са: пастьоризиране на суровото мляко, заквасване и производство на сирене, зреене на продукта, вакуумиране и съхранение в хладилни камери. За реализация на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Предвижда се производствените отпадъчни води да заустват във водоплътна изгребна яма, а формираните битови отпадъчни води – в канализацията на населеното място. Обектът е с осигурен транспортен достъп.

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-36/12.02.2014г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при условия, поставени в становището, приложено към настоящето писмо. Съгласно него степента на въздействие от реализацията на инвестиционното предложение е преценена като незначителна с основен мотив – мащабът на ИП.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.7, буква „в“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

- защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

- защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

От направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, съгласно заповедта за обявяването й.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателни въздействия върху местообитанията и популациите на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002113 „Триград-Мурсалица”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

- Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху защитени зони „Родопи Западни” и „Триград-Мурсалица”.

- Типът на обекта не предполага отделянето на емисии или създаване на траен шумов дискомфорт за птиците и бозайниците в района след завършването на строителните дейности и при експлоатацията на обекта.

- Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в зоните. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в тях.

- Предвид характера на терена и неговата антропогенна повлияност, няма вероятност от увреждане на ключови елементи в защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в тях.