Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

12.12.2013

 

Уведомление за инвестиционно намерение за „База за отдих от 6 дървени къщи със собствен сондаж за питейно битови нужди” в поземлен имот с идентификатор 69345.3.70 в м. „Тузлата“, с обща площ 1488 кв.м и в поземлен имот с идентификатор 69345.3.62 в м. „Картола”, с обща площ 2280 кв.м в землището на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян. Сондажът ще се реализира в ПИ 80371.0.1004 с обща площ 1631 кв.м в м. „Чала“ с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ в землището на гр. Чепеларе., обл. Смолян

След преглед на внесено уведомление с вх. № КПД-14-688/22.11.2013г., РИОСВ – Смолян на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представеното уведомление се предвижда изграждане на „База за отдих от 6 дървени къщи със собствен сондаж за питейно битови нужди” в поземлен имот с идентификатор 69345.3.70 в м. „Тузлата“ с обща площ 1488 кв.м и в поземлен имот с идентификатор 69345.3.62 в м. „Картола“ с обща площ 2280 кв.м. в землището на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян. Сондажът ще се реализира в ПИ 80371.0.1004 с обща площ 1631 кв.м в м. „Чала“ с начин на трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ в землището на гр. Чепеларе, обл. Смолян, собственост на възложителя. Предвижда се електрозахранването да се извърша освен от централната електроразпределителна мрежа и от фотоволтаични колектори, а допълнителното отопление и осигуряване на топла вода - от слънчеви колектори. В рамките на същия обект ще се изгражда инсталация за използване на дъждовната и снежна вода за битови, поливни, противопожарни и други нужди. Имотите са собственост на възложителя, съгласно представените скици и нотариални актове. Трасето на водопровода от сондажа ще преминава през тупикова улица, разположена в собствен имот и ще достига до поземлените имоти, отредени за база за отдих. За реализацията на предложението са издадени Заповед №296/3107.2007г. и Разрешение №94С-8(1)/31.01.2007г. на кмета на община Чепеларе, а така също и Заповед №281/05.11.2007г. за УПИ I 62, 70 за одобряване на ПУП на кмета на община Смолян.

На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности попадат в обхвата на т. 12, буква „в” и т.10 буква „н“ на Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС и подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Предвид разпоредбата на чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр.91/2002г.) и съобразено с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ бр. 57/2004г.), така представеният ПУП следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение №2 от ЗООС. РИОСВ-Смолян намира, че в конкретния случай е възможно прилагането на разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗООС за допускане извършването само на една от оценките по глава шеста от ЗООС, която за конкретния случай да е по преценяване необходимостта от ОВОС.

          РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД УВ ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото писмо с изх. № КД-04-416/09.12.2013г., предложението е допустимо спрямо ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при следните условия:

-  Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

-  Да се спазят процедурите при учредяване на СОЗ за питейно-битово водоснабдяване;

-  Заустването на отпадъчните води да се извършва в безотточни водоплътни изгребни ями;

-  Да се предвиди сключване на договор с лицензирана фирма за своевременно почистване на изгребните ями и извозване на отпадъчните води до близка ПСОВ.

На основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

              Имотите, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите  (ДВ, бр. 103/2008г.) и BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстоящи съответно на около 2,650 и 2,800км при ПИ с идентификатор 69345.3.62, землище на с. Стойките.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0002105 „Персенк” и BG0001030 „Родопи-Западни”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

1.    Предвид обстоятелството, че имотите, в които се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, се намират изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002105 „Персенк” и BG0001030 „Родопи-Западни”. При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани местообитания на видовете птици, предмет на опазване, тъй като реализирането на инвестиционното предложение е свързано с усвояването на площи извън защитени зони.

2.    Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в зоните. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

3.    При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

4.    Предвид малкия брой обекти с подобен характер в района, няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитени зони BG0002105 „Персенк” и BG0001030 „Родопи Западни”, както при реализацията, така и при експлоатацията на обекта.