Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

17.09.2013

Инвестиционно предложение:Почистване на участък от речното корито на р. Черна от наноси и добив на инертен материал” в землището на с. Подвис, общ. Смолян, обл. Смолян

Във връзка с представеното уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-509/28.08.2013г. и писмо на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив (БД УВ ИБР – Пловдив) с изх.№ КД-04-310/10.09.2013г. за „Почистване на участък от речното корито на р. Черна от наноси и добив на инертен материал” в землището на с. Подвис, общ. Смолян, обл. Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда почистване на речното корито на р.Черна от излишни наноси на инертен материал чрез открит механичен способ, изземани на равномерни ивици в посока срещу течението на реката с дебелина на пласта 1м, без образуване на ями и неравности. Планираният за разработване участък се намира на около 150м. югоизточно от населеното место в посока гр. Мадан на р.Черна – ляв приток на р. Арда, в землището на с. Подвис, общ. Смолян, обл. Смолян. В началната точка на участъка са измерени следните координати С 41°34.048` И 024°50.289` на надморска височина 712м. Крайната точка на участъка е разположена на 445м срещу течението на реката. Количеството на добиваните инертни материали ще бъде определено след разработване на съответния технически проект и определяне на динамичните наноси и места, в които се планира да се извърши почистване и изземване на инертни материали.

          РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД УВ ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-310/10.09.2013г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при условие:

-       Да не се допуска замърсяване на повърхностното („Черна река от гр. Смолян до устие“ с код BG3AR800R030) и подземно водно тяло от дейностите по реализиране на инвестиционното предложение.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.2, буква „в“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Площта, в която е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 6,4км.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

-        Предвид обстоятелството, че площта, в която се предвижда реализирането на  инвестиционното предложение се намира изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”.

-        При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване, тъй като реализирането на ИП е свързано с усвояването на площи извън защитени зони.