Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

16.07.2012

Инвестиционно намерение с вх.№КПД-14-233/02.07.2012г. „Туристически комплекс”, намиращ се в ПИ № 018020, с обща площ 2,498дка в м. „Голямо бърде”, землище на с. Борово, общ. Лъки, обл. Пловдивска.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Виолета Бисерова Георгиева, ул. „Железарска” №3, гр. Асеновград, обл. Пловдивска, Лице за контакти: Димитър Александров Ковачев, ул. „Пеьо Яворов” №4, гр. Асеновград, обл. Пловдивска, 0898-557258; dkovachev@abv.bg

Въз основа на представената от Вас документация, съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 12, буква „в” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението Ви подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната, попада в границите на защитена зона „Родопи Средни” с код BG 0001031 за хабитатите и защитена зона „Добростан“ с код 0002073 за птиците.