Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

18.07.2012

Внесено уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-167/31.05.2012г. и допълнителна информация с вх.№ КПД-14-167(2)/16.07.2012г. за: „Площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и отпадъци от черни и цветни метали“, намираща се в ПИ 20465.501.4, гр. Девин, общ. Девин, обл.Смолян. Възложител: „СЪБИ ХАДЖИЙСКИ-2012” ЕООД, гр. Девин, , ул. „Ален мак” №16, обл. Смолян, с управител Съби Веселов Хаджийски,

Уведомяваме Ви, че съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 11, буква „д” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението Ви подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.