Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.08.2012

Инвестиционно предложение за проект: „Спортно-тренировъчна зала на Община Рудозем”, намираща се в УПИ VІІ - 94,99 на кв. 39 по плана на гр. Рудозем с обща площ 6 190 кв. м, обл. Смолян, възложител: Община Рудозем, гр. Рудозем, обл.Смолян, бул.” България” № 15, тел.:0306/5 32 22, факс: 0306/5 31 49; Румен Венциславов Пехливанов – Кмет на община Рудозем

Съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т.10, буква „б” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението Ви подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната, не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл.38 от Наредбата по ОС.