Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

20.08.2012

Внесена информация за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-354/16.08.2012г. за: “Изготвяне на ПУП-ПРЗ на Гробищен парк 2 в гр.Чепеларе”. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” №44 Б, Тодор Костадинов Бозуков – Кмет на Община Чепеларе.

Съгласно чл.93, ал.1, т.2 и т.12, буква „д” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението Ви подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.