Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.06.2013

Информация за инвестиционно предложение (ИП) внесена с вх. № КПД-14-234/17.05.2013г. и допълнително внесена информация с вх. № КПД-14-23-(2)/27.05.2013г. за: „Модулна пиролизна инсталация за безотпадъчна преработка на отпадна биомаса”

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената от Вас документация за изграждане на Модулна пиролизна инсталация за безотпадъчна преработка на отпадна биомаса, като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на модулна пиролизна инсталация за безотпадъчна преработка на отпадна биомаса, представляваща модулен комплекс за термична газификация на биомаса и биоразградими отпадъци, където ще се извършва термохимична преработка на широколистна и иглолистна дървесина, растителна или друга биомаса, при което се получава вторичен енергоносител. Същият ще се изгаря в двигатели с вътрешно горене, към които са куплирани генератори за производство на електроенергия. ИП предвижда да се реализира в ПИ с идентификатор 20465.505.1147 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, с обща площ от 24781 кв.м, урбанизираната територия, с начин на трайно ползване – за ремонт и поддържане на транспортни средства, образуващ УПИ ІV, кв.92 по плана на гр.Девин. Предвижда се съоръженията и агрегатите да се монтират в съществуващите сгради, както и изграждане на трафопост със съответната инфраструктура. Модулният комплекс ще бъде с инсталирана мощност от 1000kW електрическа и 1500kW топлинна енергия.

Така заявено предложение попада в обхвата на т. 3, буква „а” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположените защитени зони са BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.) и BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстоящи съответно на около 400м и 600м.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), оценка за съвместимостта се прилага и за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 3 от горе цитираната Наредба, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, беше извършена преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най- близко разположените защитени зони BG0002113 „Триград-Мурсалица” и BG0001030 „Родопи-Западни”, поради следните мотиви:

- Предвид обстоятелството, че имотът, в който се предвижда реализирането на ИП, се намира изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях.

- При реализиране на ИП няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване, тъй като реализирането на ИП е свързано с усвояването на площи извън защитени зони. 

- Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони BG0002113 „Триград-Мурсалица” и BG0001030 „Родопи-Западни”.