Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.06.2013

Информация за инвестиционно предложение внесена с вх. № КПД-14-98/12.03.2013г. и допълнително внесена информация с вх. № КПД-14-98-(2)/13.05.2013г. за: „Изграждане на дънен праг от бутобетон с дължина 39.00м и 3 бр.напречни прагове на р.Триградска в с.Триград”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Девин, ул. „ДРУЖБА” №1, гр.Девин, обл.Смолян, Цветалин Пенков – Кмет на Община Девин

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената от Вас документация за изграждане на дънен праг от бутобетон с дължина 39.00м и 3 бр.напречни прагове на р.Триградска в с.Триград, като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на дънен праг от бутобетон с дължина 39,00м и напречни размери 0,80/1,50 м. Предвидени са и три напречни прага с дължина 5,00м – в краищата и един в средата, които ще предпазват от подравяне. Новопроектираната стена е от габиони, като в двата края на новата стена, са проектирани бетонови стълби. Стълбите са за осигуряване достъп до речното корито и играят роля и на предпазни „крила” на стената.

Инвестиционното предложение ще се реализира в на населеното място на с. Триград.

Така заявено предложение попада в обхвата на т. 10, буква „м” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-186/31.05.2013г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на условието:

- Напречните прагове на реката да се проектират и изградят по начин, който позволява миграцията на водните организми в реката.

По отношение на забрани и ограничения в Закона за водите (ЗВ) така представеното инвестиционно предложение подлежи на разрешителен режим, съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква „г” от ЗВ.

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотите, в които се предвижда реализирането на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000” - BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) и BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.). Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, съгласно заповедта за обявяването й.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателни въздействия върху местообитанията и популациите на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002113 „Триград-Мурсалица”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

- Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002113 „Триград-Мурсалица”.

- Типът на обекта не предполага отделянето на емисии или създаване на траен шумов дискомфорт за птиците и бозайниците в района след завършването на строителните дейности и при експлоатацията на обекта.

- Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в зоните. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в тях.