Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

19.07.2013

Постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Площадка за събиране и временно съхранение на ИУМПС и ИУЕЕО и склад за изкупуване на ОЧЦМ”, намираща се в ПИ с идентификатор 67653.934.319 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Ростер” ООД, гр. София, СО – район „Надежда”, ул. „Елов дол” №1 с управител Росен Терзиев.

Във връзка с представеното от Вас уведомление за изграждане на площадка за събиране и временно съхранение на ИУМПС и ИУЕЕО и склад за изкупуване на ОЧЦМ, намираща се в ПИ с идентификатор 67653.934.319 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на площадка, на която ще се извършват дейностите по приемане и съхранение на ИУМПС и ИУЕЕО и предварително третиране на ОЧЦМ. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 67653.934.319 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005г. на Изп. директор на АГКК и последно изменени със Заповед №КД-14-21-56 от 15.02.2006г. на Началник на СГКК-Смолян, с площ - 2222кв.м, урбанизирана територия и с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект. 

С договор за наем от 01.04.2008г. и анекс към договора от 15.02.2012г., сключени с „Фестилана България” ЕООД-гр.Смолян, на възложителя е отдадена под наем част от имота, а именно: открита площ от 1200 кв.м и помещение от 385кв.м. Предвидената площ за площадка е асфалтирана. Обектът е водоснабден и електрифициран, граничи с околовръстен път. Площадката е оградена с бетонни панели с височина от 2,20м, които я отделят от съседните имоти. Предвижда се една част от наетото помещение да се използва за офис, съблекалня, баня и тоалетна за работниците, а останалата част за складове за събиране и съхраняване разделно по видове на отпадъци от цветни метали и хартия. Отпадъците от черни метали ще се сортират и събират на открито. Постъпващите метални отпадъци ще се измерват с 2 бр. кантари с товароподемност от 1000 кг. На площадката има изградени 4 бр. навеси, два от които са предвидени за събиране и съхраняване на ИУЕЕО и НУБА.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.11, буква „д” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”. Най-близко разположените защитени зони са BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.) и BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстоящи съответно на около 1,2 км и 1,4км.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателни въздействия върху местообитанията и популациите на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002113 „Триград-Мурсалица” и BG0001030 „Родопи-Западни”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

- Предвид обстоятелството, че имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, се намира изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях.

- При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване, тъй като реализирането на ИП е свързано с усвояването на площи извън защитени зони. 

- Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони BG0002113 „Триград-Мурсалица” и BG0001030 „Родопи-Западни”.