Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2024-006 ОТ 21.02.2024Г., КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №002/19.01.2024Г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

21.02.2024

Уведомление с вх. № КПД-11-36/18.01.2024г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с изх.№ ПУ-01-51-(2)/20.02.2024г. за инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в м. „Ракида“ – актуализация в ПИ 04801.1.128 и 04801.1.214, землище на с Богутево, общ. Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесено уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на община Чепеларе, Област Смолян, намиращо се в ПИ с идентификатор 04801.1.128, землище на с. Богутево, ЕКАТТЕ 04801, м. „Хаджиосманско“, с площ 3902 кв.м. и в ПИ с идентификатор 04801.1.214, м. „Дряновец“, землище на с. Богутево, с площ 2060 кв.м. Депото е разположено на 6,5 км. северно от гр. Чепеларе, в Брезовско дере на около 300 м, преди вливането му в р. Чая. С реализацията на предложението се цели намаляване на площта, предвидена за рекултивация, укрепване на билната част и откоса на депото, улавяне на биогаза, улавяне на повърхностните и скатови води с канавки, капсулиране и рекултивация чрез създаване на трайна растителна покривка и привързване на нарушения от депото терен към околния ландшафт.
На депото се депонирани неопасни битови отпадъци, извозвани от гр. Чепеларе и селата - Павелско, Хвойна, Орехово, Малево, Забърдо, Лилеково, Зорница, Острица, Богутево, Проглед и к.к. Пампорово, за периода от 1992 г. до 2008 г. Натрупаните отпадъци по отчети възлизат на 151000 т. или около (75000- 100000 м3), в зависимост от степента на уплътняване и самоуплътняване. В границите на депото има изграден водосток от стоманобетонови тръби Ø1500мм за отвеждане на водите от Брезовско дере през депото. Водостока включва вток, отток, тръбопровод и три ревизионни шахти. По проект от януари 1992г. втока и оттока са преградни стени, които не са оразмерени за поемане на активен земен натиск от натрупаните над тях ТБО. На втока е предвидена решетка, която не е сложена или е премахната впоследствие, и са навлезли земни маси и растителност и проводимостта на водостока е намалена значително. Ревизионните шахти са предвидени от пръстени Ø 1000мм и са надграждани в годините, като в момента са затрупани. Към днешна дата водостока е значително компрометиран, като през лятото на 2015 г. е направен оглед отвътре и е констатирано цялостно разместване и деформиране на тръбите. Поради цялостното компрометиране на съществуващия водосток е взето решение за изграждането на нов дублиращ водосток. В тази връзка, се предвижда изграждане на тръбен водосток Ø 1500 с дължина 160 м, както и реконструкция на вток и отток на водостока. Водостокът ще се изгради от готови тръби PEND SN8 Ø 1500. Основата под тръбите ще се изпълнява от бетон клас С16/20(В20), армиран с мрежа N6/15 - горна и долна армировка и подложен бетон С8/10 (В 10). При реализацията на предложението се предвиждат следните дейности:
·       реконструкция на тръбен водосток Ø 1500, включително реконструкция на вток и отток на водостока;
Предвижда се изграждането на тръбен водосток - Ø 1500 с дължина 160 м, както и реконструкция на вток и отток на водостока. Водостокът ще се изгради от готови тръби PEND SN8 Ø 1500. Основата под тръбите се изпълнява от бетон клас С16/20(В20), армиран с мрежа N6/15 - горна и долна армировка и подложен бетон С8/10 (В 10). Втокът и оттокът ще се изпълняват, съгласно приложените в проекта кофражни и армировъчни планове.
·       техническа рекултивация на общинското депо;
Вертикална планировка включва предепониране (преоткосиране) на отпадъците, с цел баланс на изкопи и насипи за намаляване излишните отпадъци, които трябва да се извозят на действащо депо за ТБО, намаляване на площта за рекултивация, за да се оформи едно правилно геометрично тяло за извършване на последващи дейности по закриването му и биологичната рекултивация и осигуряване на стабилитет на откоса.
·       преоткосиране (предепониране) на натрупаните ТБО;
·       система за отвеждане на биогазове;
След преоткосиране и уплътняване на новото геометрично тяло на депото, ще се изгражда системата за отвеждане на образуваните биогазове (въглероден диоксид и метан), образувани в резултат на биологичните процеси на разграждане на биологичните отпадъци. Системата включва изграждане на един кладенец за улавяне на биогаза (в съответствие с изискването на 100м по един) по показания детайл и газоотвеждащи тръби HDPE Ø 110 положение в дренажни жили от филц с трапецовидно сечение, с дълбочина 50см. Не се предвижда горелка за изгаряне на газовете, тъй като депото е под 100 000 м3 . Дренажните жили ще се изпълняват по схема върху горната повърхност на депото. Събирателните газоотвеждащи дренажни тръби ще са с диаметър Ø 110 перфорирани. Полагат се в дренажните жили на кота - 0.50 м, под бентонитовата мембрана, с възходящ наклон 1% към газовия кладенец.
·       третиране на инфилтрата;
В разработката не се предвижда улавяне и третиране на инфилтрат от тялото на депото. Съгласно геоложкия доклад, взетите проби от водата след депото, както и направения оглед и по специално в най-ниската точка на дерето, не е установено изтичане на инфилтрат. Предвид големия период на експлоатация и малката площ, която заема, аналогично на други депа е направен извод, че количеството на инфилтрата е минимално и не представлява опасност за подземните води. След рекултивацията на сметището и улавяне на повърхностните и скатови води ще спре притокът на атмосферни води през тялото му и по този начин количеството на инфилтрата чувствително ще намалее. Предвид конфигурацията на естествения терен под сметището, както и изградената нова стоманобетонова подпорна стена е невъзможно той да бъде уловен чрез дренажна система.
·       изпълнение на горен изолиращ екран;
След преоткосиране и изграждане на газоотвеждащата система може да започне капсуловане (изолиране) тялото на депото с изолационния пакет, включващ бентонитова мембрана, заместител на липсващите такива естествени материали и намаляващи значително обема на новото тяло, което е с общ обем около 70-100 хил.м3. Единствено се запазват естествените материали за рекултивация в техния изискуем минимум, съгласно Приложение №2 на Наредба №8/24.08.2004г (почва – 70 см. и хумус – 30 см). Капсуловането и рекултивацията включва: полагане на изравнителен земен пласт -15см. върху ТБО; полагане на бентонитова мембрана GCL - 5.5мм, 4000gr/m2, заместваща естествен глинен екран (минерален запечатващ пласт) с дебелина 50 см върху изравнителния земен пласт; полагане на пласт почва 70см по билото и по откоса; полагане на втори пласт хумус с дебелина 30см, след което новото геометрично тяло е запечатано и готово за биологичната рекултивация.
·       отвеждане на атмосферните води;
За отвеждане на повърхностните води от прилежащите скатове ще се изградят охранителни канавки с трапецовидно сечение, съгласно посочения детайл. За изграждането им ще се използва технология на геоклетка, запълнена с бетон. Канавките ще се изграждат след полагане на горния изолиращ екран. Дълбочината им заедно с облицовката е 70 см, т.е. заемат горната част (хумус 30 см и 40 см от почвата за рекултивация).
·       система за наблюдение и мониторинг;
Мониторинг се извършва за някои от компонентите на околната среда:
-      За контрола на подземните води се предвижда изграждане на 3 бр. контролни кладенци в най-високата част на сметището под новата стоманобетонова стена и в най-високата част, но извън замърсения с отпадъци терен на около 20 м преди втока на водостока.
-      Ще се извършва мониторинг по геодезичен способ и на състоянието на преоткосираното тяло, като се отчитат настъпилите промени: степен на слягане, поява на пукнатини и свличания. За целта, ще се стабилизират два геодезични репера, извън тялото на депо по преценка на специалист геодезист.
·       биологична рекултивация на общинското депо;
Биологичната рекултивация ще включва почвоподготовка, засяване и отглеждане на тревни видове по билната част на тялото и дървесни, храстови и тревни видове по откоса. След приключване на биологичната рекултивация, имотите ще се възстановяват в техните реални граници със същото предназначение.
Обслужването на техническата рекултивация ще става по съществуващия асфалтов път за достъп и съществуващия черен път. Не се налага изграждането на нови черни пътища за обслужване.
Закриването на депото предвижда техническа рекултивация с полагане на почвени пластове – 1м, както следва:- почвен пласт – земни почви d = 70 см; хумусен пласт 30 см (за биологична рекултивация).
С цел максимално запазване на естествените природни характеристики, се предвижда внасяне на добре угнил оборски тор, преди фрезоване на почвата и сеитбата, при ниска норма 1 т/дка. Оборският тор влияе силно върху ботаническия състав на тревостоя – увеличава процента на житните и бобови треви за сметка на разнотревието, което от своя страна е особенно благоприятно за стабилен тревен чим. Торта се разхвърля ръчно и равномерно върху цялата площ. Предвижда се внасяне на тревни смески за билото и за прилежащите терени/първи тип – Зона 1.
Общата използвана площ за реализацията на проекта е 5962 м2.
Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди. Не е предвидено и ползване на повърхностни или подземни води. Вододайни зони в района, преди и след депото няма. За отвеждане на повърхностните води от прилежащите скатове ще се изградят охранителни канавки с трапецовидно сечение, съгласно посочения детайл. Излишните земни маси (неусвоени при изпълнение на насипите), ще се съхраняват временно на площадката в границите на имота и ще се транспортират от притежателя на отпадъците.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-51-(2)/20.02.2024г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР (2016-2021 г.) и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
· Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране на ИП;
· Спазване разпоредбите на Закона за водите, свързаната с него нормативна база и спазване на изискванията по т. 2.1 от писмото, а именно:
üДа се спазват забраните на чл.118, чл.118а, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗВ за опазване на подземните води от замърсяване;
üСъгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява и/или е възможен контакт е подземни води, се извършва по условията и реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава VIII към Закона за водите;
üВ изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземните водни тела от замърсяване;
üЗа отвеждането на водите на Брезовско дере през тялото на депото, чрез стоманобетонови тръби е необходимо разрешително, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за водите.
· Предвидените за изграждане охранителни канавки да се почистват редовно, с цел недопускане навлизането на повърхностни скатни води в тялото на рекултивираното депо, както и осигуряване на необходимата проводимост на повърхностните водни потоци. Отвеждането на водите на Брезовско дере през тялото на депото, чрез стоманобетонови тръби, да се извършва след наличие на издадено разрешително, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за водите;
· В случай, че се констатира отделяне на инфилтрат, да се предвиди мониторинг за определяне на обема и състава на инфилтрата. Необходимо е събраният инфилтрат да се извозва до пречиствателна станция за пречистване;
· Да се извършва собствен мониторинг на подземни води. Местоположението, броят на пунктовете и план за контрол и наблюдение на подземните воли трябва да бъдат съгласувани с Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“. Брой и местоположение на мониторингови пунктове за подземни води, да се определи на базата на извършено хидрогеоложко проучване, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. Да се представи хидродинамична карта на подземните води в района на площадката за обосновка местоположението на мониторинговите пунктове;
· Планът за собствен мониторинг на подземни води трябва да се изготви в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите;
· В зависимост от състава на депонираните отпадъци на общинско депо за твърди битови отпадъци да се определят параметрите за наблюдение на химичния състав на подземните води.
II.По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 3,47 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46509
(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Кметство Богутево и БДИБР-Пловдив)