Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Спортен комплекс с игрища и обслужваща сграда“ в УПИ-I за обществено обслужване, спорт и развлечения, кв. 129 по действащия ПУП на с. Баните-Оряховец, с.Оряховец, общ. Баните, обл. Смолян

13.02.2024

Уведомление с вх. № КПД-11-77/09.02.2024г. за инвестиционно предложение: „Спортен комплекс с игрища и обслужваща сграда“ в УПИ-I за обществено обслужване, спорт и развлечения, кв. 129 по действащия ПУП на с. Баните-Оряховец, с.Оряховец, общ. Баните, обл. Смолян. Във връзка с внесено в РИОСВ - Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че Копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46509.

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Баните и кметство Оряховец следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информации на РИОСВ-Смолян.