Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2024-004 ОТ 09.02.2024, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №019/29.11.2023г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

09.02.2024

 Уведомление с вх. № КПД-11-761/27.11.2023г., и писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-1070-(2)/07.02.2024г. за инвестиционно предложение: „Рибарник за отглеждане на пъстървови видове риби“, в ПИ с идентификатор: 67547.501.472, в землището на с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесено уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда отглеждане на пъстървови видове риби (дъгова пъстърва и/или балканска пъстърва, сивен и др.) за прясна консумация, като за целта ще се използва съществуващ рибарник, находящ се в ПИ с идентификатор 67547.501.472, област Смолян, община Смолян, с. Смилян, с обща площ 863 кв. м, представляващ урбанизирана територия, с НТП - За животновъден комплекс. Имотът е предоставен за ползване на възложителя за срок от 10 години, съгласно нотариално заверен договор. Рибарникът, в който ще се осъществява инвестиционното предложение е с площ от 321 м2 и следните технически характеристики: басейново, студеноводно, сладководно непълносистемно, интензивно стопанство, с независимо водоснабдяване и максимален производствен капацитет – 4500 кг. В границите на обекта не се предвижда разфасоване, преработка и пакетиране на рибата. За храна ще се използват екструдирани фуражи, с високо ниво на суровия протеин. Първоначално пъстървите ще се подхранват с по-високобелтъчни фуражи, като постепенно с нарастване на живата им маса ще се преминава към изхранване с фуражи с по-ниско ниво на суровия протеин. При тази схема, плануваният разход на фураж е около 1,1 кг за 1 кг прираст за отглежданите пъстърви.
Стопанството ще се състои от пет броя успоредно разположени масивни стоманобетонови басейни с дълбочина 1.6 м (два броя басейни с размери 23.5 м. х 3.0 м и площ от 70.5 м2 всеки, три броя с размери 20.0 м. х 3.0 м и площ от 60.0 м2 всеки, дълбочина на напълване с вода на басейните - 1.0 м, максимален воден обем на басейн - 321 м3). Басейните са на кота 806,93 м.
Рибарникът ще се водоснабдява от р. Сивинска, десен приток на река Арда, поречие Арда и ще се ползва целогодишно. Водовземането за обекта ще се осъществява, посредством съществуващ масивен стоманобетонов праг, с височина 2,5 м и дължина 23 м, в р. Сивинска, построен през 80-те години на миналия век от бившего АПК. Прагът има преливник и от дясната страна към брега е изградена савачна система за пропускане на води от реката към канал от стоманобетон с размери 0.8 х 0.8 м и дължина 35 м. Каналът има отвор - чистач за почистване на утайките в него. В края на канала водата постъпва в подземно разположена бетонова тръба с Ø400 м. и дължина 78 м и се отвежда към друг канал, изграден в естествени условия с размери 0,8 х 0,8 м и дължина 48 м, минаващ в горната част на имота. В края на канала отново водата постъпва в подземно положена бетонова тръба Ø400 с дължина 85 м и се довежда до разпределителният канал за басейните на рибарника. От него водата се разпределя с тръби Ø200 и затворени съоръжения за всеки басейн поотделно. След басейните водите преливат в събирателен канал-преливник, с дължина 15 м и ширина 1 м и се отвеждат обратно в р. Сивинска. Общата дължина на отклонението на водите от точката на водовземане до точката на зауставне е 300 м. Водовземането е с географски координати: N - 41°30'12.421", Е - 24°43'29.568", на кота 811.12 м. Точката на връщането на водите в реката е с географски координати :N - 41°30'20.273", Е- 24°43'28.471", на кота 802,15 м.
За осъществяване на инвестиционното намерение е необходимо ежедневно да се доставя свежа вода за осем кратен обмен на водата в рибарника. - W/ден. = 2570 м3/ден.; Qср.ден. = 30 л/сек. = 0,030 м3/сек. Необходимата годишна водна маса при целогодишно използване на рибарника (24 часа в денонощието) ще бъде: Wгод. = 2570 м3 х 365 дни/год. = до 938 000 м3/год. От дейността на обекта ще се формират само битови отпадъчни води от работещите на обекта - двама работници и един пазач. Предвижда се в имота да се постави химическа тоалетна, която ще се почиства своевременно от лицензиран оператор, след сключване на договор.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „е“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-1070-(2)/07.02.2024г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР (2016-2021 г.) и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следни те условия:
·       Наличие на издадено разрешително за водовземане, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за водите;
·       Съгласие от собственика на съществуващото водовземно съоръжение и съществуващите канали, чрез който се водоснабдяват басейните;
·       На етап издаване на разрешително за водовземане, следва да се извърши преценка за необходимостта от издаване на разрешително за заустване в повърхностен воден обект, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗВ;
·       На етап издаване на разрешително за водовземане е необходимо да се извърши преценка за необходимостта от изграждане на рибен проход на съществуващото водовземно съоръжение;
·       Доставката и обслужването на химическата тоалетна да се извършва въз основа на сключен договор с фирмата доставчик, с цел осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни условия.
II.   По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 0,10 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46098
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Смилян, БДИБР-Пловдив и Възложителите)