Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Строителство (инженеринг) на виадукт при км.134+380 на път II-86 Средногорци – Рудозем, област Смолян

15.01.2024

Уведомление с вх. № КПД-11-27/12.01.2024г. за инвестиционно предложение: „Строителство (инженеринг) на виадукт при км.134+380 на път II-86 Средногорци – Рудозем, област Смолян. Във връзка с внесено в РИОСВ - Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че Копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46453.
В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Рудозем следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информации на РИОСВ-Смолян.