Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Бензиностанция, газстанция и мотел“, в поземлен имот с идентификатор 80371.163.30 в м. „Косовски хан“, землище на гр. Чепеларе, обл. Смолян

15.12.2023

Уведомление с вх. № КПД-11-805/14.12.2023г. за инвестиционно предложение: „Бензиностанция, газстанция и мотел“, в поземлен имот с идентификатор 80371.163.30 в м. „Косовски хан“, землище на гр. Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесено в РИОСВ - Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че Копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46288.

 В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Чепеларе следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информации на РИОСВ-Смолян.