Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-019 ОТ 17.11.2023Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №012/28.06.2023г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

17.11.2023

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-479/27.06.2023г. и писмо изх. №ПУ-01-587-(8)/16.11.2023г. на БДИБР-Пловдив за: „Добив и първична преработка на руда от площ „Петровица-север“ в землището на гр. Мадан, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е подземен добив и първична преработка на руда от площ „Петровица-север“ в землището на гр.Мадан, обл. Смолян. Съгласно чл. 21, ал. 7, т. 2 от ЗПБ. основание за изготвяне на окончателния геоложки доклад е разрешение № 380/04.04.2014 год. на министъра на икономиката и енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ „Петровица север”, разположена на територията на община Мадан, област Смолян, одобрено с протоколно решение по т. 12 от Протокол № 5 от 05.02.2014 год. на Министерския съвет и подписан договор между министъра на икономиката и енергетиката и „Горубсо-Мадан“ АД – гр. Мадан от 08.09.2014 година, допълнително споразумение № 1 от 12.06.2018 год. и допълнително споразумение № 2 от 14.01.2020 год. Крайният срок на договора след двете удължавания с по 2 години е 26.11.2021 г. След проведени проучвателни дейности в периода 2015-2021 г., титулярът на разрешението за проучване „Горубсо-Мадан“ АД е представил в Министерството на енергетиката окончателен Геоложки доклад за резултатите от проведените проучвателни дейности, с изчисление на запаси от полиметални (Pb-Zn-Ag) руди по състояние към 01.10.2021 г. с искане за издаване на търговско откритие и предоставяне на концесия за добив и първична преработка от находище „Петровица-север“ на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ). След проведените изследвания и дейности и на база достатъчната гъстота на проучвателната мрежа са доказани 327467 тона оловно-цинкова руда със съдържания 3,67% Pb, 4,02% Zn и 36 г/т Ag и метали 12004 т олово, 13162 т цинк и 11896 кг сребро.
Координатен регистър на граничните точки, описващи находище "Петровица север" - 0,65 кв. км
Координатна система - 2005 г.
X
Y
1
453710.7
4590772.9
2
454454.8
4590927.7
3
454454.4
4590627.6
4
454557.4
4590625.1
5
454749.8
4590310.3
6
454973.7
4590058.7
7
454542.9
4589622.1
8
454451.2
4590167.5
9
454185.0
4590124.0
 
Поради непосредствената връзка с действащия рудник „Петровица“, за който има разрешение за концесия до 2037 година, ще се използват изцяло съоръженията, промишлената площадка и другата надземна и подземна инфраструктура на рудника.
Технологията предвижда изземване на запасите, посредством етажи през 50 л.м. и разделяне на полето на блокове. Основната система на експлоатация в жилната част е подетажно обрушаване и за метазалежа - камерно-стълбова с открито очисно пространство.
В момента основни добивни хоризонти са хор. 865, 815, 768, 718, 668 и 637. Състоянието на основните хоризонтални, наклонени и вертикални минни изработки е добро. Управлението на скалния натиск ще се изразява в следното :
·       старателно очукване тавана на изработките при всеки цикъл;
·       придаване на сводообразна форма на изработките;
·       закрепване на нарезната с дървени рамки: 1/4 на конзоли при слабо горнище, 2/4 на конзоли и шор при слабо горнище и единия парамент и 3/4 на шорове при слабо горнище и параменти.
След утвърждаването на запасите от ДКЗ и приемането на доклада, площ „Петровица-север“ се трансформира в находище „Петровица-север“. Изчислените запаси от товарна руда, които ще се добият при разработване на находището, след предоставяне на концесията съставляват 407,8 хил. тона руда със съдържание: 2,74% олово, 3,00% цинк и 27 г/т сребро и метали 11171 т олово, 12245 т цинк и 11070 кг сребро. При предоставяне на концесия за срок от 15 години, за 13,5 години (последната година и половина ще бъде предвидена за ликвидация и биологична рекултивация) средногодишният добив ще съставлява 30,0 хил. тона.
Рудоземска обогатителна фабрика, заедно с Хвостохранилище „Рудозем-2“, където се депонира отпадъка от преработката (хвостов пясък) е собственост на „Върба-Батанци“ АД. Съгласно договор между концесионера на находища „Петровица“, „Крушев дол“ и бъдещото находище „Петровица-север“, „Горубсо-Мадан“ АД и „Върба-Батанци“ АД, „Горубсо-Мадан“ АД продава рудата от тези находища на „Върба-Батанци“ АД, което дружество извършва първичната преработка на добитата руда, заедно с рудата от находище „Върба-Батанци“, чийто концесионер е „Върба-Батанци“ АД в Рудоземска обогатителна фабрика – гр. Рудозем.
Рудата от находище „Петровица-север“ ще се добива от участък „Петровица“ заедно с рудата от съседното находище „Петровица“, за което поради наличие на остатъчни геоложки запаси е удължена концесията с още 15 години – до 2037 година. В Цялостния работен проект за добив от находище „Петровица“ е заложен годишен добив от 60,0 хил. тона руда, а от находище „Петровица-север“ ще бъдат заложени 30,0 тона руда или общо от рудничния участък „Петровица“ ще бъдат добивани и доставени в РОФ по 90,0 хил. тона руда годишно. За последните 5-6 години само от находище „Петровица“ са добивани и преработвани в РОФ между 100,0 хил. и 143,0 хил. тона руда. След включване на добива от находище „Петровица-север“ няма да се увеличи общата преработка в РОФ, дори ще се намали, поради по-голямото редуциране на добива от находище „Петровица“.
За разработване на новите площи „Петровица-север“ не се предвиждат строителни дейности, тъй като ще се използва съществуващия надземен рудничен комплекс. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура за осъществяване на достъп тъй като входа към участък „Петровица“ ще служи за достъп и към „Петровица-север“. За промишлената площадка на у-к „Петровица“ има издадени Разрешително № 31190057/22.11.2016г. за водовземане от повърхностен воден обект – Бориевско дере, издадено от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с център гр.Пловдив и Разрешително №33110139/14.11.2006г. издадено от директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, продължено с Решение №РР-4940/02.02.2023г., продължено и изменено с Решение №РР-2924/29.08.2016г., за ползване на воден обект – р. Бориевска, поречие на р. Маданска, с цел заустване на пречистени отпадъчни битово-фекални води. Поради непосредствената връзка с действащия рудник „Петровица“, за който има разрешение за концесия до 2037 година, ще се използват изцяло съоръженията, промишлената площадка и другата надземна и подземна инфраструктура на рудника. Прокараните проучвателни изработки по време на проучвателните дейности през периода 2015 – 2021 г. се явяват продължение на наклонената минна изработка на хор. 668 на у-к Петровица в западно направление. Водите от действащият у-к „Петровица” по подземни минни изработки се изливат в хвостохранилище „Ерма река”. За реализиране не инвестиционното предложение ще се използва съществуващия подземен воден комплекс, което означава, че заустване на отпадъчни руднични води няма да има.
Отпадъците, които ще се формиратще се съхраняват се разделно в определените за това помещения до предаването им на фирма, притежаваща разрешително за дейност с отпадъци. На промишлената площадка няма да се съхраняват опасни химични вещества. Взривните вещества, които ще се използват за отбиване на минната маса представляват емулсионни амониево-селитрени взривни вещества и средства за взривяване. Те ще се съхраняват в съществуващия взривен склад „Хаджийски дол“ с оператор „Горубсо-Мадан“ АД. Обектът е класифициран като „предприятие с нисък рисков потенциал“. Представено е уведомление за класификация, потвърдено с писмо изх.№26-00-340/29.02.2016г. на министъра на околната среда и водите. Изготвен е Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), потвърден с писмо изх.№ КПД-04-57/3//23.03.2016г. на директора на РИОСВ-Смолян.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „б“ – мини с подземен добив на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. №ПУ-01-587-(8)/16.11.2023 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
·     Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземното водно тяло от дейностите по експлоатация на ИП.
·     Да не се допуска замърсяване в района на добивната площадка с гориво-смазочни материали от техническите средства и други замърсители.
·     Да не се надвишават разрешените водни количества определени в разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект. При увеличаване на разрешените водни количества следва да се предвиди процедура по изменение на издаденото разрешително, по чл. 72 от ЗВ.
·     Да се спазват индивидуалните емисионни ограничения заложени в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
II.    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/29.06.2021 г.), отстояща на около 0,90 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
III.                 По отношение на изискванията на чл. 5, ал.1, т.3 от Наредбата за ОВОС:
Дейностите, предвидени с инвестиционното предложение ще пораждат образуването на минни отпадъци. Съгласно чл. 22г, ал.4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), когато инвестиционното предложение за дейности, пораждащи минни отпадъци, подлежи на процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в инвестиционното предложение задължително се включва предложението за управление на минните отпадъци.
На основание чл.6, ал.1, т.3 от Наредбата по ОВОС към информацията по ал.1 се прилага и предложението за управление на минните отпадъци - в случаите по чл. 22г, ал. 4 от Закона за подземните богатства.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43678

(Съобщението е изпратено на Община Мадан, БДИБР-Пловдив и Възложителят)