Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Хотел“, в ПИ с идентификатори: 69345.10.322, 69345.10.323 и 69345.10.424, в землището на с. Стойките, местност „Гьола“, общ. Смолян, обл. Смолян

03.11.2023

Уведомление с вх. № КПД-11-732/03.11.2023г. за инвестиционно предложение: „Хотел“, в ПИ с идентификатори: 69345.10.322, 69345.10.323 и 69345.10.424, в землището на с. Стойките, местност „Гьола“, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесено в РИОСВ - Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45850.

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Смолян и кметство Стойките следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информации на РИОСВ-Смолян.