Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-017 ОТ 19.10.2023, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №015/28.09.2023г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

19.10.2023

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-648/25.09.2023г. и писмо изх. №ПУ-01-872-(2)/18.10.2023г. на БДИБР-Пловдив за: „Кемпер зона“, в УПИ II-133.58; 133.59 и 240.1945, кв. 92 по плана на гр. Чепеларе, област Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на кемпер зона, в ПИ №80371.240.30, в землището на гр. Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян. Имотът представлява урбанизирана територия, с обща площ 1975 кв.м. Съгласно изготвен проект, кемпер зоната ще се обособи върху площадка, отредена за хотелски комплекс. За целта ще се обособят УПИ II-133.58; 133.59 и 240.1945, кв.92 по плана на град Чепеларе. Предвижда се поставяне на 11 броя кемпери. Съобразно становище с изх. №П-10-675/13.10.2023 г. на „ВиК“ ЕООД - гр. Смолян, водоснабдяването на обекта може да се извърши посредством присъединяване към ВиК мрежата на град Чепеларе, при определени условия, посочени в становището. За отпадъчните води се предвижда изгребна яма с обем до 10 м3, която ще се изгради в поземлен имот с идентификатор 80371.240.1945. Представен е договор с „ВиК“ ЕООД Смолян с №27/15.09.2023 г. за периодично почистване на формираните битово-фекални отпадъчни води от водоплътната яма и транспортирането им до ГПСОВ.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „г“ – постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. №ПУ-01-872-(2)/18.10.2023 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
· Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водно тяло от дейностите по експлоатация на ИП;
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.) и BG0002105 „Персенк“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 772 от 28.10.2008г (ДВ. бр. 103 от 02.12.2008г.) отстоящи на около 3,80 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45492
(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, БДИБР-Пловдив и Възложителите)