Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.02.2011

МОСВ предприе поредица от действия, целящи намаляване на конфликта мечка - човек на територията на област - Смолян. Всички мерки, набелязани на работни срещи, включително и с представители на местните общности са реализирани в предварително определените срокове. В резултат на проведеният масиран есенен мониторинг за територията на РИОСВ-Смолян от националната комисия по плана за действие за кафявата мечка са предложени 7 отстрела. Като последваща мярка, РИОСВ –Смолян разработва проект, като целта е да си осигури финансиране на дейности целящи намаляването на конфликта - мечка човек, а именно - закупуване и безвъзмездно предоставяне на местното население на електропастири и овчарски кучета, подобряване на естествената хранителна база, чрез засаждане на горскоплодни дървета, създаване на дивечови ниви. През 2010 година от МОСВ са оценени и изплатени по пазарни цени 81 щети нанесени от мечка върху селскостопанското имущество. За миналата година издадените разрешителни за отстрел на мечка на територията на РИОСВ-Смолян бяха 6 бр. от които 4 се реализираха, а по останалите 2 - с титуляр Областна администрация - Смолян няма реализиран отстрел, поради факта, че от периода на издаването им - месец октомври до края на година няма проявено проблемно поведение на мечка и съответно няма регистрирани щети.

Експерти от МОСВ и РИОСВ-Смолян неколкократно се срещнаха с пострадалата от нападение на мечка жена в района на село Малка Арда. Състоянието и е проследено още от момента, в който пострадалата е настанена в МБАЛ-Смолян. Доброволно и без никакви законови ангажименти МОСВ дари на жената 1000 лева, които да разходва за лечение. По информация на лекари и семейството на пострадалата болничната помощ, оказана на жената е безплатна. Отново без законов ангажимент, от съпричастност към трагедията и с цел подпомагане на разходите по погребението МОСВ дари 1500 лева на семейството на Никола Шиков.