Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-011 ОТ 24.08.2023, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №004/04.04.2023г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС и от 20.09.2023г - Промяна на площа за добив

24.08.2023

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-245/03.04.2023г. и писмо на БДЗБР-Благоевград с изх.№ П-01-105-(5)/21.08.2023г. за: „Добив и първична преработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси и амфбиолити“ от находище „Звезда“, землище на с. Плетена, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Във връзка с внесено уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда добив и първична преработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси и амфбиолити от находище „Звезда“, землище на с. Плетена, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Добивните работи ще се извършват по открит безвзривен кариерен способ и на двата участъка „Изток“ и „Запад“, като най-напред ще се добива от участък „Изток“.
Инвестиционното предложение включва следните основни дейности: откривни работи, добив на скалнооблицовъчни материали – гнайси и амфиболити, транспортирането им до депо, извън проектоконцесионната площ, и рекултивация на проектната концесионната площ за срок от 35 години.
Площта на находище „Звезда” е 233240,4 м2 (233,2 дка) – участък „Изток” с площ 55113,6 м2 (55,1 дка) и участък „Запад” с площ 178126,8 м2 (178,1 дка).
Координатите на точките на чупките на контурите на концесионната площ за двата участъка са както следва:
 
KKS
Участък Запад
точка
Y [m]
X [m]
Z
1
372039.8
4613764.9
1238.6
2
372199.3
4613601.6
1191.3
3
372136.7
4613542.9
1191.0
4
372106.4
4613429.9
1180.7
5
371975.0
4613287.1
1171.2
6
371978.1
4613609.9
1234.6
 
Участък Изток
точка
Y [m]
X [m]
Z
7
372435.6
4613851.3
1196.8
8
372525.0
4613895.2
1192.8
9
372591.4
4613744.0
1214.8
10
372490.1
4613711.9
1177.4
11
372525.6
4613532.9
1187.4
12
372377.6
4613522.4
1162.4
13
372351.6
4613342.9
1132.9
14
372329.2
4613305.6
1123.5
15
372253.0
4613064.3
1098.6
16
371992.5
4613271.0
1167.7
17
372121.0
4613417.4
1172.0
18
372144.3
4613471.4
1185.2
19
372147.3
4613527.0
1185.9
20
372218.4
4613585.4
1189.6
 
Разработката и експлоатацията на находище за скалнооблицовъчни материали „Звезда” се предвижда в резултат на извършеното геоложко проучване и доказани запаси и ресурси от скалнооблицовъчни материали – гнайси и амфиболити. В площта на участъците от находището ще се извършва добив по открит кариерен способ в обем от 5000 м3 годишно. Изчислените и приети доказани геоложки запаси от амфиболити за скалнооблицовъчни материали в участък „Запад” са 314,0 хил. м3, а приетите вероятни запаси от гнайси и амфиболити за участък „Изток” са 997.6 хил. м3. Количеството на изчислените ресурси общо за двата участъка е в размер на 1164,6 хил. м3. Общото количество на материали от откривката за находището са 87.8 хил. м3.
Изчислените количества на запаси и ресурси от гнайси и амфиболити, и обема на откривката по блокове в описаните участъци, разгледани и приети от Специализираната Експертна Комисия /СЕК/ при Министерството на Енергетиката /МЕ/ са следните:
 
Категория на запасите и
ресурсите
Площ,
м2
Средна
деб.
открив-ка, м
Обем на откривката, хил.м3
Ср. пол. дебели
на, м
Обем скална маса,
хил.м3
Обем на запасите/ресурсите, хил.м3
Участък „Запад“ - амфиболити
Блок З1 (111) – Доказани запаси
 
55113,6
 
0,3
16,5
 
5,7
 
330,5
314,0
Блок З2 (332) -Предварително установени ресурси
 
   55113,6
 
-
-
 
5,0
 
273,4
273,4
Участък „Изток“- амфиболити и гнайси
Блок И1(122) – Вероятни запаси
 
178126,8
 
0,4
71,3
 
5,6
 
1608,9
997,6
Блок И2(332) -Предварително установени ресурси
 
178126,8
 
-
-
 
5,0
 
891,2
891,2
Всичко запаси (121 + 122)
233240,4
-
 
87,8
-
 
1399,4
1311,6
Всичко ресурси (332)
233240,4
 
 
 
1164,6
1164,6
 
По време на експлоатацията на находището ще се извършва добив на гнайси и амфиболити от земните недра, чието общо доказано количество на запаси и ресурси е 2476.2 хил. м3. Засегнатите почви в проектоконцесионната площ - 233,2 дка ще бъдат рекултивирани. Предвижда се техническа и биологична рекултивация. При техническата рекултивация ще се извърши поетапно връщане на отпадъка от преработената суровина и откривката в отработените пространства При възможност за отделяне на почвения слой, същият ще се съхранява на депо, след което ще се използва за биологична рекултивация.
При добива и разработката на находището не се предвижда изграждане на нова инфраструктура - пътна, ел. захранване, ВиК и др. За питейно-битови нужди на работниците ще се доставя бутилирана вода. Производствено водоснабдяване не се налага. При необходимост, вода за оросяване на пътищата или добивните участъци, което ще се извършва в сухо и ветровито време за снижаване на праховите емисии, ще бъде закупувана от водоразпределителната система в с. Плетена на фирма „ВиК“ ЕООД, с. Сатовча. Водата ще се доставя до кариерата с цистерна. Битово-фекалните води от жизнената дейност на работещите ще се събират в непропусклива изгребна шахта, която периодично ще се почиства от специализиран автомобил по договор с фирма или общината. Електроснабдяване за обекта не е необходимо. Гориво за кариерната техника ще се доставя чрез мобилна цистерна, която периодично ще посещава обекта. Транспортът, който ще извозва добития материал, ще се зарежда с гориво на външна бензиностанция и ще се обслужва за ремонти и поддръжка извън обекта. При добива и извозването на суровината ще се използва съществуваща пътна мрежа, с асфалтово покритие, както и съществуващи черни общински пътища, които при необходимост ще бъдат укрепени.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „а“ – „кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение№1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с получено становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № писмо на БДЗБР-Благоевград с изх.№ П-01-105-(5)/21.08.2023г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на определени условия, забрани и ограничения посочени в писмото.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е:
-BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.)., отстояща на около 0,02 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. и доп. ДВ бр. 106/2021 г.) и подлежи на оценка за съвместимост.
III.                  По отношение на изискванията на чл. 5, ал.1, т.3 от Наредбата за ОВОС:
Дейностите, предвидени с инвестиционното предложение ще пораждат образуването на минни отпадъци. Съгласно чл. 22г, ал.4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), когато инвестиционното предложение за дейности, пораждащи минни отпадъци, подлежи на процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в инвестиционното предложение задължително се включва предложението за управление на минните отпадъци.
На основание чл.6, ал.1, т.3 от Наредбата по ОВОС към информацията по ал.1 се прилага и предложението за управление на минните отпадъци - в случаите по чл. 22г, ал. 4 от Закона за подземните богатства.
Н О В О от 20.09.2023г.

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-245/03.04.2023г., писмо на БДЗБР-Благоевград с изх.№ П-01-105-(5)/21.08.2023г. и писмо за промяна в площта на първоначално заявеното инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-245 (10)/15.09.2023г. за: „Добив и първична преработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси и амфбиолити“ от находище „Звезда“, землище на с. Плетена, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Във връзка с внесено уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), и последващо писмо от възложителя относно промяна на площта на инвестиционното предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

 

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда добив и първична преработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси и амфбиолити от находище „Звезда“, землище на с. Плетена, общ. Сатовча, обл. Благоевград, с обща площ 77,4 дка. Добивните работи ще се извършват по открит безвзривен кариерен способ в два участъка: „Изток“ - с площ 34 дка и „Запад“ - с площ 43,4 дка. Добивните дейности ще започнат от участък „Изток“.

Инвестиционното предложение включва следните основни дейности: откривни работи, добив на скалнооблицовъчни материали – гнайси и амфиболити, транспортирането им до депо, извън проектоконцесионната площ, и рекултивация на проектната концесионната площ за срок от 35 години.

Координатите на точките на чупките на контурите на концесионната площ за двата участъка са както следва:

 

точка

Y_KKS

X_KKS

Участък „Запад“

1

372039.8

4613764.9

2

372199.3

4613601.6

3

372136.7

4613542.9

4

372106.4

4613429.9

5

371998.7

4613312.9

6

371975.7

4613344.3

7

371976.2

4613402.7

8

372045.7

4613434.3

9

372031.3

4613473.6

10

372045.6

4613579.3

11

371978.1

4613609.9

Участък „Изток“

12

372323.2

4613623.9

13

372390.0

4613593.6

14

372376.2

4613512.8

15

372351.7

4613474.7

16

372311.3

4613494.0

17

372268.6

4613485.1

18

372288.7

4613460.8

19

372287.8

4613434.0

20

372253.8

4613413.5

21

372212.4

4613427.5

22

372171.8

4613391.5

23

372081.9

4613283.7

24

372051.4

4613337.7

25

372121.0

4613417.4

26

372144.3

4613471.4

27

372198.5

4613541.3

28

372263.4

4613533.2

29

372293.0

4613551.5

 

Разработката и експлоатацията на находище за скалнооблицовъчни материали „Звезда” се предвижда в резултат на извършеното геоложко проучване и доказани запаси и ресурси от скалнооблицовъчни материали – гнайси и амфиболити. В площта на участъците от находището ще се извършва добив по открит кариерен способ в обем от 5000 м3 годишно. Изчислените и приети доказани геоложки запаси от амфиболити за скалнооблицовъчни материали в участък „Запад” са 314,0 хил. м3, а приетите вероятни запаси от гнайси и амфиболити за участък „Изток” са 997.6 хил. м3. Количеството на изчислените ресурси общо за двата участъка е в размер на 1164,6 хил. м3.

Засегнатите почви в проектоконцесионната площ ще бъдат рекултивирани. Предвижда се техническа и биологична рекултивация. При техническата рекултивация ще се извърши поетапно връщане на отпадъка от преработената суровина и откривката в отработените пространства При възможност за отделяне на почвения слой, същият ще се съхранява на депо, след което ще се използва за биологична рекултивация.

При добива и разработката на находището не се предвижда изграждане на нова инфраструктура - пътна, ел. захранване, ВиК и др. За питейно-битови нужди на работниците ще се доставя бутилирана вода. Производствено водоснабдяване не се налага. При необходимост, вода за оросяване на пътищата или добивните участъци, което ще се извършва в сухо и ветровито време за снижаване на праховите емисии, ще бъде закупувана от водоразпределителната система в с. Плетена на фирма „ВиК“ ЕООД, с. Сатовча. Водата ще се доставя до кариерата с цистерна. Битово-фекалните води от жизнената дейност на работещите ще се събират в непропусклива изгребна шахта, която периодично ще се почиства от специализиран автомобил по договор с  фирма или общината. Електроснабдяване за обекта  не е необходимо. Гориво за кариерната техника ще се доставя чрез мобилна цистерна, която периодично ще посещава обекта. Транспортът, който ще извозва добития материал, ще се зарежда с гориво на външна бензиностанция и ще се обслужва за ремонти и поддръжка извън обекта. При добива и извозването на суровината ще се използва съществуваща пътна мрежа, с асфалтово покритие, както и съществуващи черни общински пътища, които при необходимост ще бъдат укрепени.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „а“ – „кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение№1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

Съобразено с получено становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № писмо на БДЗБР-Благоевград с изх.№ П-01-105-(5)/21.08.2023г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на определени условия, забрани и ограничения посочени в писмото.

 

II.   По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:

Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е:

-BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.)., отстояща на около 0,02 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. и доп. ДВ бр. 106/2021 г.) и подлежи на оценка за съвместимост.

 

III.  По отношение на изискванията на чл. 5, ал.1, т.3 от Наредбата за ОВОС:

Дейностите, предвидени с инвестиционното предложение ще пораждат образуването на минни отпадъци. Съгласно чл. 22г, ал.4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), когато инвестиционното предложение за дейности, пораждащи минни отпадъци, подлежи на процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в инвестиционното предложение задължително се включва предложението за управление на минните отпадъци.

На основание чл.6, ал.1, т.3 от Наредбата по ОВОС към информацията по ал.1 се прилага и предложението за управление на минните отпадъци - в случаите по чл. 22г, ал. 4 от Закона за подземните богатства.

 Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42865

(Съобщението е изпратено на Община Сатовча, Кметство Плетена, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)