Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-008 ОТ 26.06.2023г., КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №007/04.05.2023г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

26.06.2023

Уведомление с вх.№ КПД-11-338/04.05.2023г. и писмо с изх.№ ПУ-404-(1)/23.06.2023. на БДИБР-Пловдив за инвестиционно предложение: „Водоем – рибарник за отглеждане на пъстървови видове риби“, в ПИ №73777.2.611 в м. „Лъките“, землище на с. Търън, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесено уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане водоем-рибарник за временно съхранине на живи пъстървови видове риби (дъгова пъстърва и/или балканска пъстърва, сивен и др.) за прясна консумация, находящ се в ПИ с идентификатор 73777.2.611 по КККР на с. Търън, общ. Смолян, в местността „Лъките“, земл. на с. Търън, общ. Смолян, обл. Смолян, собственост на „АЛВИТО“ ЕООД, с. Търън. Водовземането за водоем-рибарника е от безименно дере - ляв приток на р. Черна в ПИ с идентификатор 73777.2.763 по КККР на с. Търън, общ. Смолян, в местността „Кантона“, земл. на с. Търън, общ. Смолян, обл. Смолян. Техническото описание на обекта е следното:
- типа на водоснабдяване - независимо;
- тип на стопанството в зависимост от съоръженията - водоем в естествени условия с уплътнено и водонепропускливо дъно;
- тип на стопанството в зависимост от температурния режим - студеноводно;
- тип на стопанството в зависимост от солеността на водата използвана за съхранение на аквакултури - сладководно;
- тип на стопанството в зависимост от цикъла - непълносистемно - само временно съхранение на рибата;
- тип на стопанството в зависимост от интензивността - слабоинтензивно;
Описание и технически параметри на съоръженията:
- водоем изграден в естествени условия с непропускливо дъно, задържащ водата; размер на водоема - 150 м2;            дълбочина на водоема - 2,0 м; общ обем вода във водоема - 240 м3; максимален капацитет на стопанството - 500 кг.; максималната дълбочина на водата във водоема е 1,6 м.
Отрасналата жива риба ще бъде закупувана от други рибовъдни стопанства в региона и ще бъде доставяна и пускана във водоем-рибарника със специализиран автомобилен траспорт. Периодичността на доставките на жива риба ще бъдат в зависимост от консумацията през периода на съхранението й. За храненето на рибата през периода на временното й съхранение във водоем-рибарника ще се използват екструдирани и гранулирани фуражи с по- ниско ниво на суровия протеин. При приетата схема на хранене плануваният разход на фураж е около 1,1 кг. за 1 кг. пъстърви. Водовземането за обекта ще се осъществи посредством водовземен филтър от ПВС тръба Ø110, потопен директно във водното течение на дерето, след което ще постъпва в събирателна шахта с преливник, където ще се устрои и водомерен възел за измерване на използваните количества вода от дерето. Преливните води от водоема посредством тръба ПВЦ Ø110 и дължина 13 м. се връщат и заустват обратно в дерето. Общата дължина на отклонението на водите от точката на отбиване до точката на зауставне е 160 м. Водовземането е с географски координати : N-41°33’56.082", Е - 24°51'48.143” на кота 691,621 м.; Точката на връщането на водите в дерето с географски координати - N - 41°33'51.202", Е- 24°51'48.466" на кота 679,531 м. За осъществяване на инвестиционното намерение е необходимо ежедневно да се доставя свежа вода за обмен на водата във водоема-рибарника. - W ден. = 172,8 м3/ден.; Q ср. ден. - 2 л/сек.
Необходимата годишна водна маса при сезонното използване на водовземането за водоем-рибарника от 9 месеца в годината (24 часа в денонощието) или около 270 дни/год. ще бъде: W год. = 172,8 м3 x 270 дни/год. = до 46 700 м3/год.
За отпадъчните битово-фекални води от работещите на обекта - двама работници и пазач, ще се изгради безоточна водоплътна изгребна септична яма, която ще се почиства своевременно при напълване с ямочистачка. Не се предвижда изменение на съществуващата пътна инфраструктура.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „е“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с получено становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-404-(1)/23.06.2023г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
•   Наличие на издадено разрешително за водовземане, съгласно чл. 44. ал. 1 от Закона за водите;
•   При хранене на рибата и предвидения разход на фураж от около 1.1 кг. за 1 кг. пъстърви следва да се издаде разрешително за заустване в повърхностен воден обект, съгласно чл. 46, ал. 1. т. 3 от ЗВ. за отвеждането на преработените от рибарника води;
•   Да се изгради водоплътна изгребна яма в съответствие с техническите и санитарно-хигиенни изисквания. За формиращите се отпадъчни води следва да се осигури периодично почистване и извозване до регламентирано място от лица, притежаващи необходимите документи, съгласно действащото законодателство. Да се има предвид, че във водоплътната яма не може да се отвеждат води различни от битово - фекални, съгласно чл. 46. ал. 4. т. 2. от ЗВ, във връзка с чл. 87 ал. 1 от ЗУТ.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 7,95 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43160

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Търън, БДИБР-Пловдив и Възложителите)