Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Стрелкови комплекс и спортен център за биатлон и ски бягане в община Чепеларе“, в ПИ с идентификатор 80371.130.11 м. „Имамско“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, обл. Смолян

22.05.2023

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-198/17.03.2023г и писма с допълнителна информация с вх.№ КПД-11-198-(1)/17.03.2023г и № КПД-11-198-(3)/22.05.2023г за „Стрелкови комплекс и спортен център за биатлон и ски бягане в община Чепеларе“, в ПИ с идентификатор 80371.130.11 м. „Имамско“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, обл. Смолян. На основание чл.4а, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда /Наредбата за ОВОС/, приложено изпращам Ви уведомление и документация към него за горецитираното инвестиционно предложение, за произнасяне по компетентност, съгласно чл.4а, ал.2 от Наредбата за ОВОС. Копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43333. Моля, в срок до 7 дни от получаване на настоящата документация, да предоставите Вашето становище в РИОСВ – Смолян.