Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-055 ОТ 11.01.2023Г.

11.01.2023

 Уведомление с вх.№ КПД-11-1052/30.11.2022г. и писмо на БДИБР – Пловдив с вх. № КПД-11-1052-(4)/10.01.2023г. за инвестиционно предложение: „Цех за производство и опаковане на хранителни добавки“, в ПИ с идентификатор 63207.506.7.16, в землището на гр. Рудозем, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.        По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е производство на готови продукти (хранителни добавки) и на междинни продукти чрез смесване на прахообразни и течни химически вещества и операции по пълнене на готовите продукти в опаковки. Ще се произвеждат хранителни добавки - пробиотици, пребиотици, витамини, микроелементи, мастни киселини, билкови препарати и екстракти под формата на капсули, таблетки, тинктури и др. Прогнозен годишен капацитет на производството на хранителни добавки е както следва: таблетки - 200 млн. броя; меки желатинови капсули - 70 млн. броя; твърди желатинови капсули - 75 млн. броя; сашета - 20 млн. броя; течност в шишенца с или без капкомер - 4,4 млн. броя. За изпълнение на производствена програма в новия цех са предвидени самостоятелни работни помещения с необходимото по вид и капацитет технологично оборудване.
Суровините, които ще се използват при производството са: натурални сухи билкови продукти; части от растения и екстракти от тях с благоприятен ефект върху здравето; прахообразни и течни химически вещества и др. Суровините се доставят в кашони, бидони и туби, подредени върху палет. Технологичния процес от получаване на суровината до крайния опакован продукт включва:
•   Разтоварване, приемане и входящ контрол на постъпващите в обекта суровини, опаковъчни и спомагателни материали;
•   Съхранение на суровините и материалите;
•   Съхранение и размерване на дневно необходимите материали;
•   Размерване на количества за съответната партида;
•   Смесване;
•   Контрол;
•   Временно съхраняване на смеси;
•   Подготовка на пречистена вода;
•   Производство;
•   Временно съхранение на продукти преди опаковане;
•   Транспортиране на продукцията за опаковане;
•   Опаковане - три автоматизирани опаковъчни линии.
•   Съхранение и спедиция на готова продукция.
Обектът ще се захранва с необходимата електрическа енергия от съществуващ трафопост на площадката с 1600 kVA, както и с необходимото количество питейна вода от вътрешната водопроводна мрежа, посредством съществуващо СВО. Ще се формират три потока води - производствени, битови и дъждовни.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.6 буква „б“ – „инсталации за производство на пестициди и фармацевтични продукти, бои и лакове, еластомери и пероксиди)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с получено становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. №ПУ-01-1273-(1)/10.01.2023 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
·       Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водно тяло от дейностите по експлоатация на ИП;
·       Да има наличие на договор с ВиК оператор за питейно-битово водоснабдяване на обекта;
·       Да има наличие на договор с ВиК оператор, експлоатиращ селищната канализационна мрежа  за приемане и пречистване на формираните отпадъчни води;
·       Да се заустват отпадъчни води с параметри, които не пречат на експлоатацията на канализационната мрежа и селищната пречиствателна станция.
·       Необходимо е техническите решения за конструкцията на посочената производствена сграда да бъдат съобразени с вероятността да бъде наводнена, като се осигури минимизиране на риска за хората и собствеността в случай на наводнение. Да се осигури възможност за безопасно преминаване и оттичане на високите води.
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.)., отстояща на около 5,35 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41640

(Съобщението е изпратено на Община Рудозем, и Възложителят)