Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-058 ОТ 23.12.2022Г.

23.12.2022

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-1091/16.12.2022г. „Площадка за третиране на отпадъци“, в УПИ II, кв.1 – 80371.243.54, Сграда №13, Площадка Север по плана на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян.
Във връзка с внесено уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е обособяване на площадка за третиране на отпадъци, генерирани от производствената дейност на дружеството. Дейността ще се осъществява в съществуваща сграда с обща площ 220 кв.м, находяща се в УПИ II, кв.1 – 80371.243.54, Сграда №13, Площадка Север по плана на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян. Предвижда се машинно раздробяване и нарязване на отпадъци с наименование – стърготини, стружки и изрезки от пластмаса с код 120105. От дейността ще се генерира отпадък с код 191212 – други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите с код 191211. Съоръжението ще е с капацитет на мощността 45 kW и производителност 350 кг/час. Формираните отпадъци ще се предават на фирми, притежаващи разрешително за извършване на дейности с отпадъци.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – „депа за отпадъци и инсталации за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение №1) и/или площадки за извършване на дейности по оползотворяване с код R13 на отпадъци с код 19 12 04, 19 12 10 и 19 12 12)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е :
• BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008 г.), отстояща на около 2,47 км;
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
III.    Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са:
· На основание чл.6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, следва да внесете в РИОСВ - Смолян писмено искане по образец съгласно Приложение №6, към което е приложена подробно разработена информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за всички предвидени с реализирането на ИП дейности. В информацията следва да се съдържа информация за очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители. Обръщам Ви внимание, че емисиите на изход изпускателно устройство (комин) на инсталацията за производство на пелети, трябва да отговаря на нормативните изисквания на чл.62 от Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. По отношение на фактор на въздействие шум, е необходимо да се представи информация относно излъчвания промишлен шум в околната среда от съоръженията към инсталацията, в съответствие с изискванията на Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41881
(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе и Възложителят)