Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-051 ОТ 19.10.2022Г.

19.10.2022

Уведомление с вх.№ КПД-11-905/13.10.2022г. за инвестиционно предложение: „Почистване на земеделски земи от дървесна растителност“, в ПИ № 53792.11.403, ПИ № 53792.2.553, ПИ № 53792.13.264, ПИ № 53792. 11.167, ПИ № 53792.11.175, землище на с. Орешец, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е почистване на земеделски земи от дървесна растителност находящо се в ПИ № 53792.11.403, ПИ № 53792.2.553, ПИ № 53792.13.264, ПИ № 53792. 11.167, ПИ № 53792.11.175, землище на с. Орешец, общ. Смолян, обл. Смолян, с начин на трайно ползване на имотите – ливади и пасища. След направена служебна проверка се установи, че за по-голяма част от имотите е извършена инвентаризация, съгласно Закона за горите и същият е придобил характеристика на гора, но липсва подадена декларация от собственика до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, в която е заявено желание имотът да се използват като земеделска територия, съгласно изискванията на чл.83, ал.4 от Закона за горите. Също така, към настоящия момент, не е променено предназначението на имотите като горска територия, съгласно чл.83, ал.6 т.2 от Закона за горите.
По данни на възложителя, заявени във внесеното уведомление за инвестиционно предложение се предвижда цялостно почистване на дървесна и храстова растителност в посочените поземлени имоти, както следва:
-      ПИ № 53792.11.403 с площ 8624 кв.м (приблизително 120 куб.м дървесна и храстова растителност);
-      ПИ № 53792.2.553 с площ 2416 кв.м (приблизително 8 куб.м);
-      ПИ № 53792.13.264 с площ 1315 кв.м (приблизително 8 куб.м);
-      ПИ №53792.11.167 с площ 986 кв.м (приблизително 6 куб.м дървесна и храстова растителност);
-      ПИ №53792.11.175 с площ 498 кв.м (приблизително 5 куб.м);
Имотите, в чиито граници ще се реализира предложението са с обща площ 13839 кв.м и в тях се предвижда да бъде извършена цялостна сеч на дървесна растителност (бял бор и бук) с общ обем около 150 куб.м.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „г“ – първично залесяване и обезлесяване с цел промяна на предназначението на земятаот Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.   По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и не попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най - близко разположените защитени зони са:
BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.), отстояща на около 7,54 км.
BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.), отстояща на около 7,52 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
III.   Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са:
· На основание чл.6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, следва да внесете в РИОСВ - Смолян писмено искане по образец, съгласно Приложение №6, към което е приложена подробно разработена информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за всички предвидени с реализирането на ИП дейности. Документацията да бъде представена в един екземпляр на хартиен и на електронен носител, като обръщам внимание, че информацията на двата носителя трябва да бъде идентична. Предвид характера на предложението, в информацията следва да се включи описание на площта, предвидена за почистване (вид и характеристика на дървесната растителност, обем, височина, пълнота, произход, възраст, наличие на абиотични и биотични увреждания, растителни и животински видове, свързани с територията на инвестиционното предложение); описание на предвидените мероприятия (обем на дървесната растителност, която ще бъде премахната, етапи и интензивност; извършване на последващи допълнителни дейности, свързани с изкореняване на отстранените дървесни растения с цел възстановяване и привеждане на земята във вид, съответстващ на начина ѝ на трайно ползване); начини на извозване на дървения материал и предвиждания за неговата обработка. Отчитайки, че за имотите е извършена инвентаризация, съгласно Закона за горите и същите са придобили характеристика на гора, е необходимо за тези насаждения (за отдел/подотдел) да се представи таксационна информация.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41196
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Орешец и Възложителят)