Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Изграждане на метално хале за разкомплектоване на ИУМПС, автомивка и пункт за събиране на хартия и пластмаса и изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди до 30 kW“ в ПИ 41006.10.531, в землището на с. Късак, общ. Доспат, обл. Смолян

29.09.2022

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-835/21.09.2022г и писмо с допълнителна информация с вх.№ КПД-11-835-(2)/28.09.2022г. за „Изграждане на метално хале за разкомплектоване на ИУМПС, автомивка и пункт за събиране на хартия и пластмаса и изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди до 30 kW“ в ПИ с идентификатор 41006.10.531, в землището на с. Късак, общ. Доспат, обл. Смолян. Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40945 .
В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Доспат и Кметство Късак следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информация на РИОСВ-Смолян.