Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-041 ОТ 23.08.2022Г.

23.08.2022

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-649/10.08.2022г. „Цех за производство на пелети“, в ПИ с идентификатор №07747.11.587 по КККР на с. Бял Извор, общ. Ардино, обл. Кърджали. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на цех за пелети от широколистна и иглолистна дървесина, в ПИ № 07747.11.587, м. Мариска, землище на с. Бял извор, общ. Ардино, с обща площ на имота 2374 кв.м. Имотът е собственост на възложителя, с начин на трайно ползване – ливада. Съгласно ОУПО Ардино, ПИ №07747.11.587 попада в устройствена зона „Смф“ – смесена многофункционална зона с допустими дейности „Обществено обслужване и жилищни функции“. С реализацията на предложението се цели затваряне цикъла на производство. Възложителят има съществуваща дейност за първична обработка на дървесина в обект, разположен в непосредствена близост - ПИ 07747.11.587 (в бивш стопански двор - друг вид урбанизирана територия). След първичната обработка на дървения материал от съществуващото производство за получаване на строителна дървесина, се отделя отпадък под формата на изрезки и трици, които ще се оползотворят при производството на пелети. Цехът ще е с капацитет до 2 тона на ден. Производството ще бъде разположено върху площ 100 кв. м. Производствената сграда ще е от метални сглобяеми елементи с ограждащи и преградни стани – тип ”сандвич”; основите ще бъдат на дълбочина до точката на замръзване на земната основа (до 1,0 м.). Транспортното обслужване ще се осъществява от два пътя - III 865 и III 8652. Предвиденото водоползване е само за питейно-битови нужди за задоволяване нуждите на персонала (3 работни места). Водата за питейно-битови нужди ще се осигурява от водопровадната мрежа на населеното място, в съответствие със становище на „ВиК” ООД Кърджали. Очаква се формиране на битово отпадъчни води, като тяхното отвеждане ще става в изгребна водоплътна яма, изградена в имота. Съгласно представено становище на ЕВН „ЕР ЮГ“ ЕАД, имотът ще бъде захранен с електрическа енергия чрез нова кабелна линия до нов трафопост.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.)., отстояща на около 1,28 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
III.     Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са:
·На основание чл.6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, следва да внесете в РИОСВ - Смолян писмено искане по образец съгласно Приложение №6, към което е приложена подробно разработена информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за всички предвидени с реализирането на ИП дейности. В информацията следва да се съдържа информация за  очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители. Обръщаме Ви внимание, че емисиите на изход изпускателно устройство (комин) на инсталацията за производство на пелети трябва да отговаря на нормативните изисквания на чл.62 от Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. По отношение на фактор на въздействие шум, е необходимо да се представи информация относно излъчвания промишлен шум в околната среда от съоръженията към инсталацията, в съответствие с изискванията на Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40600
·         (Съобщението е изпратено на Община Ардино, Кметство Бял извор и Възложителят)