Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

18.07.2022

На основание чл.10в, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.21, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители въз основа на преценка взета в протокол №1/15.07.2022 год. на конкурсна комисия, назначена със заповед № РД-08-45/27.06.2022 год. на Директора на РИОСВ-Смолян, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Стефка Трайкова Кирева; 

2. Миглена Ясенова Бозукова; 

3. Шинка Димитрова Славчева; 

4. Мариана Трифонова Софрониева.

Посочените кандидати трябва да се явят за втора част от провеждането на конкурсната процедура – решаване на  тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност на 28.07.2022 г. в 11:30 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, Конферентна зала.

Необходимо е кандидатите да носят валиден български документ за самоличност и син химикал преди провеждането на теста.

 

Нормативни актове за подготовка 

 

- Закона за опазване на околната среда;

- Закон за биологичното разнообразие;

- Закон за защитените територии;

- Закон за лечебните растения;

- Закон за защита на животните.


Не се допускат до конкурс следните кандидати: Няма недопуснати кандидати

 

Система за определяне на резултатите

Съгласно чл.34, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), конкурсната комисия взе решение с протокол №2/15.07.2022 год. за системата за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал теста и интервюто

  

1.    Провеждане на тест:

Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, в която е конкурсната длъжност, и с професионалната област на длъжността. Отговорите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията. Конкурсната комисия прие три различни варианта на теста, който се подпечатват с печат на РИОСВ-Смолян и се запечатват в еднакви пликове. Всеки вариант на теста съдържа  15 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Кандидатите ограждат верния според тях отговор на затворените въпроси. След обявяване началото на провеждане на теста, един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати. Решаването на теста продължава 45 минути от момента на обявяване на начало от председателя на конкурсната комисия. Всеки верен отговор носи по 1 /една/ точка, т.е. максималния брой точки, който може да получи един кандидат е 15 точки. Липсата на отговор или повече от един отговор, както и грешен отговор, не носи точки. За успешно издържал теста се счита кандидат, който е отговорил правилно на минимум 10 /десет/ от зададените въпроси, като тези кандидати ще получат 10 точки. До интервю не се допускат кандидати с по-малко точки от 10 /десет/. Конкурсната комисия определи крайния резултат от теста да се умножи с коефициент на тежест 3 /три/ Успешно издържалите кандидати ще бъдат допуснати до интервю, като се уведомят чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

2.    Провеждане на интервю

Комисията определя време за провеждане на интервюто за всеки кандидат – до 15  мин. Формулират се едни и същи въпроси за всеки кандидат, които имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества необходими за изпълнението на длъжността. Определените компетентности, по които ще се задават въпроси са: Аналитична компетентност, Ориентация към резултати, Работа в екип, Комуникативна компетентност, Фокус към клиента (вътрешен/външен), Професионална компетентност, Дигитална компетентност, Други по решение на комисията. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр        съгласно Приложение №5 от НПКПМДС – за експертни длъжности. Комисията определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична стойност от оценките по отделните критерии. Общия резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от поставените индивидуални оценки на членовете на конкурсната комисия.  Комисията определя оценка „4,00“ като минимален общ резултат,  при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто при максимална оценка за общ резултат от интервю „5,00“. При постигнат резултат от интервюто под минималния - оценка „4,00“, кандидата не сформира окончателен резултат и не се класира.  Крайния резултат/оценка от интервюто се трансформира в балова оценка като се умножи с коефициент на тежест 5 (пет).

Интервюто е с по-голяма относителна тежест, тъй като в процеса на събеседването могат да се преценят професионалните и деловите качества на кандидатите, комуникативните и професионални умения и изказ, уменията за аргументиране и убеждаване, поради което на основание чл.34, ал.5 от НПКПМДС резултатите от теста се умножат с коефициент 3 /три/, а резултатите от интервюто се умножават с коефициент 5 /пет/.

 

3.    Съгласно чл.43, ал.1 от НПКПМДС окончателния резултат, отразен в формуляр Приложение №8 от към чл.43, ал.2, за всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени със съответните коефициенти. При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

Кирил Граховски, Директор на дирекция „Контрол и превантивна дейност“