Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-022 ОТ 14.06.2022Г.

14.06.2022

Уведомление с вх. № КПД-11-432/08.06.2022г. за инвестиционно предложение: „Въздушно електропроводно отклонение 20 kV за РРС Печинско и изграждане на Мачтов трафопост (МТП)”, на територията на с. Върли дол, община Неделино, обл. Смолянска и с. Бориново, общ. Мадан, обл. Смолянска. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предложението предвижда изграждане на въздушно електропроводно отклонение 20 kV за РРС Печинско с дължина на трасето 722,5 м. Трасето започва от съществуващ стълб №32 на ВЛ Ср. Н Панцера и завършва в имот с идентификатор 12896.7.20 (предишен идентификатор 007020) с предназначение за ТП. Предвижда се монтаж на осем броя типови стоманорешетъчни стълбове, като новите стълбове ще се монтират покрай съществуващ път за с. Върли дол и съществуващ горски път. В ПИ №007020, землище на с. Върли дол, общ. Неделино се предвижда изграждане на нов Мачтов трафопост (МТП). Съгласно представен парцеларен план с регистър на засегнатите имоти, предложението ще се реализира в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 007022, 007017, 007018, 007019 и 007020, землище на с. Върли дол и поземлени имоти с идентификатори: 25033, 25034, 25036, 25037, 25038, 25039 и 25040, землище на с. Бориново, общ. Мадан, обл. Смолян. По начин на трайно ползване, при реализация на предложението ще се засегнат 7507 кв.м площ, както следва: горска територия - 4980 кв.м; дървопроизв. площ – 2521 кв.м; местен път – 6 кв.м. По вид собственост, предложението ще засегне 7501 кв.м държавна частна собсвеност, представляваща горско стопанство и 6 кв.м територия на транспорта.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.3 буква „б“ – „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)“) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
·       Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/29.06.2021 г.), отстояща на около 2,96 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39858
 

(Съобщението е изпратено на Община Мадан, Община Неделино, Кметство Върли дол, Кметство Бориново и Възложителят)