Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

"Сондажен кладенец за добив на подземни води" в УПИ XVIII от кв.38 с начин на трайно ползване - "Футболно игрище и сграда-съблекалня" по плана на с. Вълкосел, общ. Сатовча, обл. Благоевград

07.04.2022

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39081 .

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Сатовча и Кметство Вълкосел, следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян