Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Изграждане, на цех за пелети и база за селекция и семепроизводство на всякакъв вид култури, според сезона и нуждите на пазара“ в ПИ с идентификатор №87223.61.270 и УПИ С К №226, кв.7, с.Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян

23.12.2021

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление с вх. № КПД-11-660-(2)/21.12.2021г. за инвестиционно предложение: „Изграждане, на цех за пелети и база за селекция и семепроизводство на всякакъв вид култури, според сезона и нуждите на пазара“ в ПИ с идентификатор №87223.61.270 и УПИ С К №226, кв.7, с.Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38080 .

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Борино и Кметство Ягодина, следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян.