Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-037 ОТ 13.12.2021Г.

13.12.2021

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-680-(2)/10.12.2021г. за: „Цех за производство на сладкарски изделия и печива“, находящо се в УПИ XXVIII-10.185, гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на едноетажна сграда с производствена функция – цех за сладкарски изделия и печива в УПИ XXVIII-10.185, по плана на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, с площ 2202 кв.м. В производствената сграда се предвижда подготвително и производствено помещения, където ще се извършват следните технологични процеси:
·     приемане на основните суровини и спомагателни материали;
·     подготвително за дозиране и замесване на тесто;
·     подготвително за дозиране и приготвяне на глюкозо- фруктозен сироп;
·     дозиране, изпичане, изваждане, оформяне, разделяне, слепване и охлаждане на сладкарските изделия;
·     опаковане в различни грамажи и кашониране;
В производствената сграда ще се произвежда около 300 кг/ден готова продукция. Освен производствените помещения, в сградата се предвиждат санитарно - битови и офис помещения. Захранването на обекта с вода за питейно-битови и технологични нужди ще се осъществи от уличен водопровод. Формираните от дейността на цеха отпадъчни води ще се отвеждат в новопредвидено сградно водопроводно отклонение, заустено в ревизионна шахта на съществуващ градски колектор.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „д“ – производство на захарни изделия и сиропи на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/29.06.2021 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37998
 

(Съобщението е изпратено на Община Златоград и възложителят)