Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-034 ОТ 19.11.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №033/22.10.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

19.11.2021

 
Уведомление с вх. № КПД-11-606/21.10.2021г. и писмо на БД ИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-1078-(1)/10.11.2021г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на участък за стабилизиране на подситова фракция към Инсталация за сепариране на отпадъци към Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе и Баните“, в ПИ 67653.564.3, м. „Теклен дол“, землище на гр.Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на участък за стабилизиране на подситова фракция към Инсталация за сепариране на отпадъци към Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе и Баните“, в ПИ 67653.564.3, м. „Теклен дол“, землище на гр.Смолян, обл. Смолян. Досега действащата технология включва третиране на твърди битови отпадъци (ТБО) в сепарираща инсталация, като от съоръжението балистичен сепаратор се формират три фракции отпадък:
·Лека фракция – съдържаща хартия, картон, пластмаси, текстил, RDF и други;
·Тежка фракция – съдържаща метали, стъкло, плътна пластмаса;
·Подситова фракция – към момента тази фракция представлява част от отпадък с код 19 12 12, който се обезврежда в клетките за ТБО с код D5 (специално проектирани депа);
Промяната, обект на инвестиционното предложение, включва изграждане на участък за стабилизиране на подситовата фракция. Този процес е нов за инсталацията за сепариране на отпадъци и представлява разширение на същата.
С така заявеното предложение се предвижда отделената подситова (фина) фракция с код 19 12 12 да се подава в участък за стабилизиране. Това представлява дейност (аеробно третиране) по оползотворяване на отпадъка, означена с код R3 – „Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране или други процеси на биологична трансформация“. В резултат се образува отпадък с код 19 03 05 – „Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите 19 03 04“. Този отпадък е на изход на участъка и е годен за оползотворяване на клетките на депото с код R10 – „Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда“. Той може да се използва при изграждането на газови кладенци, покриващи слоеве, временни пътища за достъп и рампите, в системата за повърхностно покритие, както и при рекултивацията на депото. По този начин ще се допринася за постигане на целите, заложени в Националния План за управление на отпадъците 2021 – 2028 год. на Министерството на околната среда и водите. Окомплектоването на съоръженията за сепариране на смесени битови отпадъци с участък за стабилизиране на подситова био-фракция ще подпомогне постигането на целите по чл.31 ал.1 от ЗУО и ще бъде предотвратено депонирането на отпадък до 21900 тона/год. Участъкът ще бъде ситуиран на бетонирана част от съществуващата площадка. Сградите и поземленият имот с идентификатор 67653.564.3, област Смолян, община Смолян, гр. Смолян, м. Теклен дол са собственост на Община Смолян, ЕИК 000615118 с Акт №1059 за публична общинска собственост.
Реализацията на предложението не е свързана с необходимост от изграждане на нова площадка. Не се предвижда промяна на границите на съществуващата и разрешена в действащото Комплексно разрешително производствена площадка. Не се увеличава капацитетът, както и не се променя технологията на инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС. На площадката ще се извършват нови дейности по оползотворяване на отпадъци. Няма да има нови замърсители (показатели) в отпадъчните газове от изпускащите устройства. Ще се формират нови източници на отпадъчни води, без наличие на нови по вид замърсители в тях. Не се променя консумацията на опасни химични вещества.
Захранващият верижно-лентов транспортьор, който е в началото на Инсталацията за сепариране, подава материалния поток ТБО (без едрогабаритни отпадъци) през разкъсвач на торбички към Балистичен сепаратор. Балистичният сепаратор (сито) служи за разделяне на материала на три потока:
–фина (подситова) фракция (размер <50 мм);
–лека надситова фракция (материален поток с размер > 50 мм)
–тежка надситова фракция (материален поток с размер > 50 мм).
Основната част на съоръжението е подвижна, наклонена и перфорирана платформа, която е разделена на редове от вибриращи компоненти. Отпадъците, в зависимост от теглото и формата си, се придвижват нагоре или надолу. Тежките материали от отпадъчния поток падат до най-ниското ниво. По-леките отпадъци (пластмасово фолио и хартия) се движат в противоположна посока, към най-високата част на платформата. От леката и тежката фракция впоследствие, при сепарирането, се отделят: хартия, картон, стъкло, черни и цветни метали, пластмаси по видове и цвят, текстилни отпадъци, RDF и неоползотворима фракция с код 19 12 12. Този отпадък, чрез верижно-лентов транспортьор се насочва към специализиран бункер. Фината подситова фракция изпада през перфорираното дъно на платформата. Отпадък, получен като фина фракция, на „изход балистичен сепаратор” от инсталацията за сепариране, ще бъде предназначен за първично третиране (биологична стабилизация) на смесени битови отпадъци с размер < 50 мм. Тази биоразградима фракция, която съгласно общоприетата национална класификация на отпадъците, се отнася и обозначава с код 19 12 12 - други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11. Подситовата био-фракция (19 12 12) на вход на участъка за стабилизиране се очаква да бъде със следните характеристики: количество – 21 900 т/г.; максимален размер на частиците - до 50 мм; състав: приблизително 42% вода, около 58% сухо вещество с между 20-22% съдържание на общ органичен въглерод. Количеството на стабилизираната фракция на изход на участъка (19 03 05) е 15 330 т/г. Разликата е в резултат на процесите на изпарение и отделяне на инфилтрат. Стабилизираната подситова фракция е пригодна за използване като материал за запръстяване на депа с дейност по оползотворяване с код R10 - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда. Разглежданата подситова биоразградима фракция се обръща и аерира механизирано, а при неблагоприятни атмосферни условия (като прекомерно високи или ниски температури или при условия на проливни дъждове или буреносни ветрове) е предвидено да се покриват с мембранно покритие, с цел двойно ускоряване процеса на превръщане на биоотпадъка до оползотворим био-материал и минимизиране отделянето на вредни емисии и неприятни миризми в атмосферата. Тази фракция ще премине през следните етапи на третиране:
-        хигиенизация - протичащ при висока температура 65°-70°С в продължение на минимум 3 дни, при която се губи над 20% от входящата маса под формата на водни пари, СО2, летливи съединения и инфилтрат;
-        активно стабилизиране - превръщане на материала до стабилизирана фракция, което протича при по-ниска температура между 30°-55°С в продължение до 3 седмици, при положено мембранно покритие. Периодът на стабилизиране зависи от поддържаната температура.
Стабилизирането на подситовата биофракция представлява дейност по оползотворяване с код R3 - Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация).
Готовият продукт ще бъде т.н. „стабилизирана органична фракция” (отпадък с код 19 03 05 – Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04), която през последните години в практиката се налага все по-често като добър алтернативен заместител на земните маси, които се използват при технологичното запръстяване на депонирани отпадъци, при рекултивационни дейности, свързани със саниране на стари депа за отпадъци или мини и кариери, при ландшафтно оформление на терени и като подложен материал при изпълнение на обратни насипи в строителството. Стабилизацията на подситовата фракция ще се осигури посредством контейнери с дренажна и аерационна системи с възможност за автоматизирано товарене и разтоварване. Стабилизираната фракция (отпадък с код 19 03 05) ще се извозва посредством специализирана техника към депото за последващо оползотворяване R10 - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда (запръстяване). Измерването на количеството на отпадъка ще се извършва с автомобилна везна (кантар), която е разположена на вход/изход на инсталацията. За реализация на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата площадкова инфраструктура. Водоснабдяването на площадката е без промяна. Отпадъчните инфилтрирали води и водите от измиване на съоръженията се приемат за оросяване на клетките на депото. Няма да има изкопни работи и няма да се използва взрив.
За дейностите на площадката има издадено комплексно разрешително на Община Смолян за “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе и Баните”, гр. Смолян, № 358-Н0/2008г., актуализирано с Решение № 358-Н0-И0-А1/2016г. Преди изграждане на новите съоръжения към инсталацията за сепариране на отпадъци е необходимо актуализиране на комплексното разрешително и издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация.
Инсталацията за сепариране на отпадъци е разрешена в действащото комплексно разрешително като непопадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, но тъй като при дейността се образува отпадък с код и наименование 19 12 10 – горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), който се предава на външни фирми за последващо изгаряне или съвместно изгаряне, с цел оползотворяване на енергията, дейността би могла да се разглежда като дейност, попадаща в обхвата на т.5.3.2 „б“ на Приложение №4 от ЗООС. Образуването на отпадък с код 19 12 10 е заложен в действащото КР за образуване в максимално количество от 8550 тона/год. Максималният капацитет на Инсталацията за сепариране е 135 тона/денонощие отпадъци за сепариране, което е над праговата стойност от 75 тона/денонощие, заложена в т.5.3.2 от Приложение №4 към ЗООС. Новият участък за стабилизиране на подситовата (фина) фракция ще изпълнява дейност, попадаща в обхвата т.5.3.2 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС, но максималният капацитет на участъка (60 тона/денонощие) не превишава заложената прагова стойност от 75 тона/денонощие отпадък на вход на участъка. В Инсталацията за компостиране, която е разрешена в действащото комплексно разрешително с максимален капацитет от 5000 тона/год., което при работа 365 дена в годината се изчислява на 14 тона/денонощие, също се изпълнява дейност, попадаща в т.5.3.2 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС, но нейният максимален капацитет също не превишава праговата стойност от 75 тона за денонощие отпадък за третиране. Общият сумарен капацитет на Инсталацията за компостиране и на новия участък за стабилизиране на подситовата (фина) фракция се изчислява на 74 тона/денонощие (60+14) и също не превишава праговата стойност от 75 тона/денонощие, заложен в Приложение №4 към ЗООС.
Планираните промени не изискват употреба на вода за производствени нужди. Вода за битови и противопожарни цели е осигурена от собствен водоизточник, на базата на Разрешително за водовземане, издадено по реда на Закона за водите. Общото количество вода се отчита чрез монтиран водомер във водомерна шахта на входа на площадката. Разрешителното за водовземане е №31510191/17.09.2009. Няма необходимост от изграждане на нови водопроводи и водовземания от повърхностен или подземен воден обект. За питейни нужди ще се използва минерална вода от стационарни апарати - диспенсъри.
В действащото КР е разрешено използването на факел. Планираните промени не предвиждат изграждане на площадката на нови изпускащи устройства.
С цел намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества от новия участък са предвидени следните мерки:
·     Покриване на контейнерите, в които ще се извършва стабилизиране на подситовата фракция;
·     Контролиране на температурата и времето за аериране в контейнерите за стабилизиране на подситова фракция;
·     Оросяване на подситовата фракция.
От новият участък за стабилизране на подситова фракция към инсталацията за сепариране – стабилизиране на подситовата фракция ще се образува нов вид отпадък с код 19 03 05 - стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04, в количество до 15330 т/год.
От инсталацията за сепариране ще се образуват по-големи количества отпадъци, както следва:
-      19 12 12 - други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, в количества от 5300 т/год.-съгласно действащото КР до 30 000 т/год.- при работа на инсталацията на максимален капацитет.
-      19 12 02 – черни метали – в количества от 300 т/год. на 500 т/год.
От инсталацията за сепариране ще се образува нов рециклируем отпадък: 19 12 08 - текстилни отпадъци в количество до 650 тона/год.
Преди приемане на ТБО в инсталацията за сепариране ще се образува отпадък с код 20 01 34 - батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33 в количества до 50 т/год. Преди приемане на ТБО в инсталацията за сепариране ще се образува отпадък с код 20 01 36 - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 в количества до 55 т/год.
В резултат на инвестиционното предложение не се очаква промяна на количествата на производствените отпадъчни води. Влагата, намираща се в подситовата фракция, се отделя и образува инфилтрат. Това няма да доведе до увеличаване на общото количеството на инфилтриралите води или състава им. При съществуващата технология, за отпадък 19 12 12 – подситова фракция се извършва отделяне с цел извършване на депониране D5 в клетките на депото. Там наличната в отпадъка влага се отделя и образува инфилтрат. Промяната в технологията по отношение на подситовата фракция предвижда третиране с цел стабилизация на отпадъка. Не се предвижда промяна в пречиствателното съоръжение за битово-фекални води. Запазват се точката на заустване и точката за мониторинг на потока битово-фекални води.
На площадката ще се използват единствено дезинфектанти, основно за битови нужди и при миене на гумите на автомобилите на площадката, като наличности не се съхраняват на площадката. Зареждането с готов разтвор се извършва от външна фирма на база договор. Годишната консумация е под 0.7 t/год. Горивата, които ще се използват и съхраняват на площадката са :
·Дизелово гориво – Необходимо за вътрешно-площадковата техника и резервният дизел-генератор. Доставя се от външна ведомствена бензиностанция. Максимален капацитет, наличен на площадката е 2 тона.
Количествата на съхраняваните опасни химически вещества са значително по-ниски спрямо праговите стойности в Колони 2 и Колони 3 към части 1 и 2 на Приложение 3 на ЗООС и предприятието не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал, съгласно чл. 103 от ЗООС.
Така заявеното инвестиционно предложение представлява разширение и попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № ПУ-01-1078-(1)/10.11.2021г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021), ЗВ и подзаконовите нормативни актове при спазване на следните условия:
•   Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води от дейностите по ИП, в това число и от нефтопродукти;
•   Да се спазват забраните, посочени в заповедите за обявяване на 33 „Родопи - Западни” с код BG0001030 и 33 „Триград - Мурсалица" с код BG0002113;
•   Спазване разпоредбите на Закона за водите, свързаната с него нормативна база и спазване на изискванията по т. 2.1 и т. 2.2 от настоящото писмо (приложено № ПУ-01-1078-(1)/10.11.2021г.).
•   Необходимо е операторът на КР 358-Н0/2008г. да проведе процедура по актуализиране на комплексното разрешително, във връзка с планираните промени в работата на съоръженията на регионалното депо.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
III. По отношение на изискванията на глава седма от Закона за опазване на околната среда - ЗООС:
Необходимо е операторът на КР 358-Н0/2008г. да проведе процедура по актуализиране на Комплексното разрешително, във връзка с планираните промени в работата на съоръженията на регионалното депо.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37483

(Съобщението е изпратено на Община Смолян и БДИБР-Пловдив)